เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ 3-17ก.พ.58

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ 3-17ก.พ.58

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. สาขาวิชาการบัญชี 5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง 2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอความคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์ 5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 6. เขียนและวิเคราะห์ประเมินข้อเสนอโครงการ/วิจัย การสื่อสารสาธารณะหรือการเสริมพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินความคุ้มทุนในเบื้องต้น และจัดทำข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน - ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ - ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วน ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการจัดการองค์การ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - ความรู้ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ และการประเมินความคุ้มค่า 2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธี อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 2. มีความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ 3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point, E-mail, Internet) ในระดับที่ใช้งานได้ดี 4. มีความรู้และทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 5. มีมนุษยสัมพันธ์ ใช้ทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีม

วันเปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่