เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่21พ.ค-12มิ.ย.58

 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่21พ.ค-12มิ.ย.58
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ Software ที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง (2) ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้เป็นปกติ (3) ดูแลและให้บริการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อิเล็กทรอนิกส์ (4) จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ คำนวณและประมาณราคา 2. ด้านการบริการ (1) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ Software ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (2) ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก เพื่อทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง Software การติดตั้ง บำรุงรักษา และการซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ทักษะ/สมรรถนะ : -

วันเปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่