เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ สวรส เปิดสอบเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่การเงิน บัดนี้-20ก.ค.58

 
สวรส เปิดสอบเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่การเงิน บัดนี้-20ก.ค.58

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
-เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์
-สัญชาติไทย
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ สวรส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หากไม่มีคุณวุฒิทางบัญชีหรือการเงินโดยตรง ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปี โดยต้องแสดงเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือสำเนาสัญญาจ้างเสนอต่อ สวรส.
-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ รับ-จ่ายเงิน
-รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานและใบสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
-จัดทำ ดูแลงานภาษีต่างๆ ของ สวรส. รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
-ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา
-หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส
-ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน
-ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน จำนวน
๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์

สัญชาติไทย

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราการพลเรือน

ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้ามีประสบการณ์ด้านการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน และแผนปฏิบัติการของ สวรส.

รวบรวม และศึกษาวิเคราะห์คำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี

ช่วยจัดทำรายละเอียด และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามขั้นตอนและกระบวนการของปฏิทินงบประมาณ

ศึกษา วิเคราะห์ และจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจำปี รวมทั้งเงินทุนของ สวรส. และเงินจากแหล่งทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

ติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ

รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงาน สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร สวรส. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา

หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส

ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส : สมัครด้วยตนเอง

** ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ หรือ E-mail :
hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่