เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ตั้งแต่21-25ก.ย.58

 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ตั้งแต่21-25ก.ย.58

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 25 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
—

 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ดังนี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(2) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
(3) ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูล และสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในเบื้องต้น แก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการค้า-ระหว่างประเทศ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 10 0 คะแนน)

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีการสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมของคุณลักษณะส่วน-บุคคลกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : 1 ผู้สมัครที่ผ่านและถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 4 การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยบรรจุตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควร
 
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : สมัครด้วยตนเอง 

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่