เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ รมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่17-23ก.ย.58

 
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่17-23ก.ย.58

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส. 
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 23 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทาง เกษตรกรรม หรือ
๒. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
๓. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
๔. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
๒.ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
๓.ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
๕.ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
๖.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๒ ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์ม และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะ ๑ มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ ๒. มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๔. มีทักษาในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมิน : โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล ๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิทางภาวะอารมณ์ ๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๓ มนุษย์สัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ ๑.ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ ๒ ในครั้งที่ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๓.ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ ๓ ๔.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดำเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ : สมัครด้วยตนเอง 

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่