เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ ตั้งแต่12ต.ค.-7พ.ย.58

 
ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ ตั้งแต่12ต.ค.-7พ.ย.58

ตำแหน่ง: เลขานุการประจำองค์คณะ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ต.ค. – 7 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานศาลปกครอง


เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ข้อ 13 และข้อ 17 แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้างท่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

1. ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

2. อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

3. จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครอง และพนักงานคดีปกครองภายในองค์คณะ บริหารจัดการงานเลขานุการและธุรการในองค์คณะให้มีประสิทธิภาพ ติดต่อประสานงานและนัดหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอตุลาการศาลปกครองจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ ค้นคว้าเอกสารวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ัรบมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งสำนักงานศาลปกครองนำมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร สำนักงานศาลปกครองไม่รับสมัครสอบคัดเลือก และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายปกครอง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานเลขานุการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
มีจิตสำนึกบริการ
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ
มีความกระตือรือร้น ชอบค้นคว้า และสนใจข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศาลปกครอง : สมัครผ่านเว็บไซต์ online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ย. 2558

เว็บไซต์สมัครสอบ คลิกที่นี่

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่

 @line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่