เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่@line55

งานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแต่11-31มี.ค.59กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแต่11-31มี.ค.59

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 มี.ค. – 31 มี.ค. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัด ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการตรวจสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และหลักการเขียนรายงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

--------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา ทดสอบ พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร อาทิ เช่น ด้านเครื่องมือเครื่องจักรพืชในการเกษตร ระบบโรงเรือนเพาะปลูก การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ระบบให้น้ำพืช ติดตามนิเทศงาน ประมวลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถประจำหน่วยงานในต่างจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเกษตร ด้านรถแทรกเตอร์ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือดูแลรักษาพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยว เครื่องมือแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตเกษตร โลจิสติกส์เพื่อการเกษตร การวางระบบผังฟาร์ม ระบบการให้น้ำพืช โรงเรียนเพาะปลูกพืช ระบบสูบน้ำ และพลังงานทดแทน
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :ตนเอง  

สมัครงาน คลิกที่นี่

งานราชการ ดูรายละเอียดงานราชการ คลิกที่นี่@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


แจกฟรีหลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่