เครื่องราง ของขลัง แนะนำ
1. 
ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
2. 
ของให้โชค  คลิกที่นี่
3. 
วัตถุมงคลใหม่ คลิกที่นี่
4. 
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

              ศาสตร์การหางานราชการ สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบงานราชการ สอบกพ. งานราชการ2558  งานราชการ2559  งานราชการ2560 งานราชการตำรวจ งานราชการทหาร แนวข้อสอบงานราชการ งานราชการเชียงใหม่ งานราชการกรุงเทพ  งานราชการอุบล งานราชการขอนแก่น  งานราชการรัฐวิสาหกิจ งานราชการเชียงราย งานราชการสงขลา งานราชการโคราช งานราชการอุดร สมัครงาน หางานทำที่บ้าน หางานราชการ หางานชลบุรี หางานparttime หางานเชียงใหม่ หางานโคราช สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ สมัครงานเชียงใหม่ สมัครงานธนาคาร สมัครงานพนักงาน แนวข้อสอบภาคก. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบ มสธ แนวข้อสอบกพ. แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบอบต. แนวข้อสอบครู

   

หน้าแรก  งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  งานเอกชน  แนวข้อสอบ  เว็บหางาน  Facebook@line55

งานเอกชน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานหลายตำแหน่ง บัดนี้-30 เม.ย.59สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานหลายตำแหน่ง บัดนี้-30 เม.ย.59

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง (อัพเดต 23 มี.ค. 2559)
ระดับการศึกษา: 
อัตราเงินเดือน: –
อัตราว่าง: 
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 มี.ค. – 30 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ (Strategist Officer)

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
ประสบการณ์ทำงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
ประสบการณ์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
มีความรู้ด้านเทคนิคการวางแผนและการวิเคราะห์ เช่น Balanced Score Card การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และจัดทำคำของบประมาณประจำปี
รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตรงตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัด ระดับสำนักงานและฝ่าย รวมถึงตัวชี้วัดโครงการหลักของสำนักงาน
--------------------------------------------------------------------------------

VP of Innovation Department (Head of Department)

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานระดับฝ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัยนวัตกรรม งานพัฒนาสถาปัตยกรรมต้นแบบ และงานพัฒนามาตรฐาน โดยเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทางและมอบหมายงานของฝ่าย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

Direct Subordinates:

1. Manager of Research and Development

2. Manager of Architecture and Prototype

3. Manager of Standard

Job Responsibilities:

กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านวิจัยนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง กำหนดกรอบ ทิศทาง และแผนงานการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน และร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวคิดนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการใหม่
กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสถาปัตยกรรมต้นแบบ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึง พัฒนาสถาปัตยกรรมหรือกรอบแนวทางหลักของโครงการ/แนวคิดต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการแล้ว โดยครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ (Business) สถาปัตยกรรมด้านมาตรฐานข้อมูล (Data) สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ (Application)และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology)
กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านพัฒนามาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจของสำนักงาน รวมถึงมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมถึง ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อเสนอแนะมาตรฐานต่างๆในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ติดตาม ค้นคว้า ประเมินสถานการณ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค วิทยาการ เครื่องมือ และเทคนิคการบริหารใหม่ ๆ รวมถึง กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของสำนักงาน/ ฝ่ายให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

Job Qualifications:

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงานวิจัย พัฒนาต้นแบบ การทดสอบแนวคิด (Proof of Concept) พัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปี และ ประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 7 ปี
มีความสนใจในผลงานวิจัย แนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน) และภารกิจของสำนักงาน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
--------------------------------------------------------------------------------

ผู้จัดการส่วนมาตรฐาน

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานระดับส่วน ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

Job Responsibilities:

บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง

ศึกษา วิจัย และจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อเสนอแนะมาตรฐานต่างๆในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบให้เกิดการเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ศึกษา วิจัย และจัดทำนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

Job Qualifications:

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการจัดทำนโยบาย กรอบแนวทาง หรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 8 ปี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี
ประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ ด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
--------------------------------------------------------------------------------

Senior Marketing & Communications Officer (Digital Marketing Strategy)


Job Purpose: พัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และบริการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการ

Job Responsibilities:

ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของลูกค้า และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของสำนักงาน เพื่อแสวงหาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
มีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร
จัดทำสำรวจ รวบรวมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
วิเคราะห์ช่องทาง และแนวทางในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน และดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ออกแบบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปแบบการจัดนิทรรศการ/ สัมมนา และดำเนินกิจกรรมการสื่อสารองค์กรต่างๆ การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานที่ดำเนินการโดยทีมงานภายในหรือหน่วยงานจัดจ้างภายนอก ให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จที่คาดหวัง

Job Qualifications:

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาด การสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
ประสบการณ์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) อย่างน้อย 3 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
--------------------------------------------------------------------------------

Risk Management Officer


Job Purpose: ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ร่วมดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ การบริหารความเสี่ยง
สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวางแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1-2 ปี
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก
--------------------------------------------------------------------------------

Internal Audit Officer – Senior Officer

Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
Job Responsibilities:

ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด
ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/ พาณิชยศาสตร์
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ (External Audit) อย่างน้อย 2-5 ปี
มีทักษะในด้านการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
--------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) EGA
Human Resources Management Division
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 # 2206
Website : www.ega.or.th,recruit@ega.or.th
Enabling Complete & Secure e-Government
EGA – Digital Governmen

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
@line55ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ดูดวงฟรี ดูเนื้อคู่ ดูดวงความรัก ดูดวงรายวัน ดูดวงไพ่ยิปซี คลิกที่นี่