วัน พุธ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2560
ตรงกับ วัน วุธวาร, แรม 14 คํ่า , เดือน : 6, ปี ระกา  
ปกติสุรทิน, นพศก, ปกติมาส, ปกติวาร
ร.ศ. : 236, จุลศักราช : 1379, คริสต์ศักราช : 2017
กาลโยค วันธงชัย : อังคาร (3), วันอธิบดี : พฤหัสบดี(5), วันอุบาทว์ : จันทร์(2), วันโลกาวินาศ : เสาร์(7)
๑๔