วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2560
ตรงกับ วัน ชีววาร, แรม 10 คํ่า , เดือน : 9, ปี ระกา  
ปกติสุรทิน, นพศก, ปกติมาส, ปกติวาร
ร.ศ. : 236, จุลศักราช : 1379, คริสต์ศักราช : 2017
กาลโยค วันธงชัย : อังคาร (3), วันอธิบดี : พฤหัสบดี(5), วันอุบาทว์ : จันทร์(2), วันโลกาวินาศ : เสาร์(7)
๑๐