......แรงสัตยาอธิษฐาน......
เสี่ยงเซียมซี  เซียมซีโบราณ

คลิกที่จุดไฟเพื่อเสี่ยงเซียมซีโบราณ

คำแนะนำวิธีการเสี่ยงเซียมซี

  1.. ให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิหยุดนิ่ง  1 นาที - 3 นาที  พอจิตเป็นสมาธิ แล้วอธิฐาน สิ่งที่ต้องการรู้
แล้ว คลิกที่จุดสีดำแดงเสี่ยงเซียมซีโบราณ

  • ผู้ที่มีความทุกข์เดือดร้อน ควรเสี่ยงเซียมซี 7 วัน/ 1 ครั้ง
  • ผู้ไม่มีความทุกข์เดือนร้อนควรเสี่ยงเซียมซี 1-3 เดือน เสี่ยง 1 ครั้ง