ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับวุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 11 กันยายน 2552)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับวุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 11 กันยายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  07 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำแหน่งเลขที่ 5209106 (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 2. อาจารย์ สังกัดสาขาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน บธ.ม. (การบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีต้นทุน หรือ บช.บ.
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านการบัญชี
 
 3. อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,580 บาท ตำแหน่งเลขที่ 5211122 (งบอุดหนุน) และ 5211124, 5211153 (งบรายได้)
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม., วศ.ม., ค.อ.ม.)
 
 4. อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 5214102 (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 5. อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 5214103, 5214104 (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 6. อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 5214105 (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 7. อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สาขาวิชาภาษา (ภาษาญี่ปุ่น) คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 5214106 (เงินรายได้) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 8. อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 5106103 (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 9. อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 5204110 (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ภาระงานโดยสังเขป
 
 - งานสอน งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ งานบริการวิชาการ
 
 - งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 
 - วุฒิปริญญาโท ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 
 - คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549
 
 ผู้สนใจสามารถสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-11 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์หันตรา) จ.พระนคร ศรีอยุธยา โทร. 0-3524-2554 ต่อ 6104 โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายให้สุภาพเรียบ ร้อยตามประเพณีนิยม) และผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
 
 1. สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 11 กันยายน 2552) จำนวน 2 ฉบับ
 
 2. สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ
 
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ในชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 
 6. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว และแนบสำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 มาประกอบหลักฐานการสมัครด้วย จำนวน 2 ฉบับ
 
 7. สำเนาบัตรประกันสังคม (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว) จำนวน 2 ฉบับ
 
 8. หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือประสบ การณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)
 
 9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 
 10. ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)
 
 11. เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาท (เงินจำนวนนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 
 
 
 ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์หันตรา) จ.พระนคร ศรีอยุธยา  
 Tel / Fax :  0-3524-2554 ต่อ 6104
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com