ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมเสมียนตรา รับพนักงานบริการ,ธุรการ (บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2552)

กรมเสมียนตรา รับพนักงานบริการ,ธุรการ (บัดนี้ - 11 ตุลาคม 255 2)
 ประกาศรับสมัคร :  28 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   ด้วยกรมเสมียนตรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ
 กรมเสมียนตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ในตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
 จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
 พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศ
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
 และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
 เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ๑. ตำแหน่งที่จะจัดจ้าง กลุ่มงาน จำนวน อัตราค่าจ้าง และสถานที่รับสมัคร
 ๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ขั้น ๑ (๖,๑๐๐ บาท)
 ๑.๒ ตำ แหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำ นวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง
 ขั้น ๔ (๗,๐๑๐ บาท) ถึง ขั้น ๘ (๘,๖๑๐ บาท) ตามคุณวุฒิการศึกษา
 ๑.๓ สถานที่รับสมัคร แผนกทะเบียนพล (ชั้น ๑) กองจัดการกำลังพล สำนักงานกำลังพล
 กรมเสมียนตรา ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
 ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๗๙ หรือติดต่อ ร.ต.นิรันดร์ จันทวี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๕๑๗๔
 และ ๐ ๒๒๒๕ ๖๗๑๓
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 ๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
 เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
 และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รายละเอียดตามผนวก ก
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
 กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ๒.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 รหัสตำแหน่ง ๐๐๑ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑. เพศชาย
 ๒. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 อัตราค่าตอบแทน ขั้น ๑ (๖,๑๐๐ บาท)
 ระยะเวลาการจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
 1หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่ง
 สมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
 ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
 ๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
 ๔. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
 ๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
 ๑. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 ๒. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 ๓. สามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่องอัดสำเนา ได้
 
 ตำแหน่ง ๐๐๒ พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑. เพศชายหรือหญิง
 ๒. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร
 วิชาชีพชั้นสูง
 อัตราค่าตอบแทน ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย ขั้น ๑ (๖,๑๐๐ บาท)
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้น ๔ (๗,๐๑๐ บาท)
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขั้น ๘ (๘,๖๑๐ บาท)
 ระยะเวลาการจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ หรืองานสารบรรณที่ต้องใช้ ความรู้ตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 ๒. รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่าง และโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารทางราชการ
 ๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และ
 งานธุรการทั้งปวง
 ๔ ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคาร
 สถานที่
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
 ๑ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรืองานสารบรรณ
 ๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Windows และ Microsoft Office
 ๓. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 ๔. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
 ๕. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 ๖. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ
 
 ๔. การรับสมัคร
 ๔.๑ การประกาศและการขอรับใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียด
 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www1.mod.go.th คลิกที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 คลิกที่หน่วยขึ้นตรง สป. คลิกที่กรมเสมียนตรา หรือ http://www1.mod.go.th/opsd/sdweb/ หรือขอรับใบ
 สมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทะเบียนพล กองจัดการกำลังพล สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา ภายใน
 ศาลาว่าการกลาโหมตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในวันเวลาราชการ หากมีข้อ
 สงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ร.ต.นิรันดร์ จันทวี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๕๑๗๔
 และ ๐ ๒๒๒๕ ๖๗๑๓
 ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑X๑ นิ้ว โดยถ่าย
 ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 ๔.๒.๒ สำเนาแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript)
 ๔.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 ๔.๒.๔ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น ทั้งนี้
 ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๔.๒.๕ ค่าธรรมเนียมการสอบ จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ ณ จุดรับสมัครในอัตรา
 ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
 ๔.๓ การยื่นใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ ๔.๒ ด้วยตนเอง ณ สถานที่
 ที่รับสมัครตามข้อ ๑.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เฉพาะวันและเวลาราชการ
 ๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
 ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
 และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
 ของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
 และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสถานที่สอ ทาง
 เว็บไซต์http://www.mod.go.th คลิกที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คลิกที่หน่วยขึ้นตรง สป. คลิกที่กรม
 เสมียนตรา หรือ http://www1.mod.go.th/opsd/sdweb/ และติดประกาศ ณ สถานที่ที่รับสมัครตามข้อ ๑.๓
 ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
 
 ๖. วัน เวลา ในการสอบ และการประกาศผลสอบ
 ทางเว็บไซต์ http://www1.mod.go.th คลิกที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คลิกที่หน่วยขึ้นตรง สป.
 คลิกที่ กรมเสมียนตรา หรือ http://www1.mod.go.th/opsd/sdweb/ และติดประกาศ ณ สถานที่ที่รับสมัคร
 ตามข้อ ๑.๓
 ๖.๑ การทดสอบ ครั้งที่ ๑ เป็นการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
 โดยจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาการ (ข้อเขียน) วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
 ๖.๒ การทดสอบ ครั้งที่ ๒ เป็นการสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
 ๖.๓ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะประกาศ
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำ ดับคะแนนสอบ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ
 ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยแบ่งเป็นบัญชี ๑ ตัวจริง และบัญชี ๒ ตัวสำรอง ซึ่งบัญชีดังกล่าว
 ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ หรือรับสมัคร
 ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 ๗. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสิน
 ๗.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) ก่อน และผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
 กำหนดจะสามารถเข้ารับการสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ต่อไป
 ๗.๒ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน
 ในการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานราชการ
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนด
 ๗.๓ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จะต้องได้คะแนนแต่ละครั้ง
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 กำหนด
 ๗.๔ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
 ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการทดสอบ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบ
 ภาควิชาการ (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ประธานกรรมการ
 ดำเนินการสรรหา การเลือกสรร และการจ้างพนักงานราชการของ สม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นผู้
 พิจารณา
 
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับการตรวจร่างกาย
 จากแพทย์ทหารก่อนโดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หลังจากนั้นจะดำเนินกรรมวิธีในการทำสัญญาจ้าง
 ตามที่กรมเสมียนตรากำหนด
 
 ที่อยู่ :  กรมเสมียนตรา ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐
 Tel / Fax :  ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๗๙ หรือติดต่อ ร.ต.นิรันดร์ จันทวี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๕๑๗๔
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com