ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร นักวิเคราะห์ ฯ

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาส ตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร นักวิเคราะห์ ฯ
 ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2553
 
 ก. ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
 ข. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 
 1. งานประสานงาน ประสานข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลด การนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและเทคโนโลยีของไทย จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
 
 1.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ คนที่ 1
 (1) ช่วยติดต่อประสานงาน การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน การจัดทำเอกสารการประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกการประชุม เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 (2) ช่วยประสานงาน ประสานข้อมูล โครงการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุน ว่าจ้างที่ปรึกษา
 (3) ช่วยจัดส่งประกาศเชิญชวน แบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนประจำปี
 (4) ปฏิบัติงานด้านเอกสาร รวบรวมข้อเสนอโครงการ สรุปข้อมูลข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
 (5) ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และในการปฏิบัติงานต้องมีการประสานงานในการรับจ้างกับผู้ทำงานใน ข้อ 1.2
 
 1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ คนที่ 2
 (1) ช่วยจัดส่งประกาศเชิญชวน แบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนประจำปี
 (2) ช่วยจัดทำฐานข้อมูลข้อเสนอโครงการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา และฐานข้อมูลผู้รับการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ -- ปัจจุบัน
 (3) ช่วยประสานการติดตามการดำเนินผลโครงการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
 (4) ปฏิบัติงานด้านเอกสาร และช่วยปฏิบัติงานด้านกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและผลงานโครงการ วิศวกรรมย้อนรอย ฯ
 (5) ช่วยสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และในการปฏิบัติงาน ต้องมีการประสานงานในการรับจ้างทำงานร่วมกับผู้ทำงานใน ข้อ 1.1
 
 2. งานประสานงาน ประสานข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ในงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
 
 2.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ คนที่ 1
 (1) ช่วยรวบรวม ประมวลข้อเสนอโครงการ ที่เครือข่าย อสวท.เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมประจำปี
 (2) ประมวล จัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก อสวท.
 (3) ติดตามผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานของ อสวท.เป็นรายเดือน รายไตรมาส
 (4) งานอื่นๆ ที่ผู้ควบคุมมอบหมายประจำปี
 
 ค. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
 (1) เป็นบุคคลธรรมดา เพศชาย
 (2) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา ( หากจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาก่อน ) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 (3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Office (Word, Excel, Powerpoint) E-mail และInternet ได้เป็นอย่างดี
 (4) มีความรู้ในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ และสามารถค้นหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ( เข้าระบบค้นหาได้ไม่เกิน 5 นาที )
 (5) เป็นผู้เคยปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง จะได้รับการพิจารณาก่อน
 
 ง. ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง
 (1) ค่าจ้างในอัตรา 9,440 บาท/เดือน/คน เป็นเงินที่รวมภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว โดย ไม่นับรวม ค่าตอบแทนใน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีที่มีงานเร่งด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด
 (2) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าประกันสังคม ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยเอง
 (3) การจ่ายเงินค่าจ้างงาน ตกลงจ่ายงวดรายเดือนๆ ละ เท่าๆ กัน ตามอัตราที่ตกลงจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานการปฏิบัติงาน หรือผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ารายการเนื้องาน ที่ตกลงจ้างหากต่างไปจากที่กำหนดจะต้องมีงานอื่นชดเชย พร้อมกับชี้แจงเหตุผล
 (4) หากผู้รับจ้าง หรือตัวแทนผู้จ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในวันปฏิบัติงานตามกำหนดผู้รับจ้าง จะต้องถูกปรับ ในอัตรารายงาน ร้อยละ 0.10 ของวงเงินจำนวนเต็มจำนวนที่ตกลงจ้างตามสัญญาแต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อวัน
 (5) ผู้รับจ้างจะจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตการจ้างเพื่อรับเงินค่าจ้างภายใน 15 วัน ของงวดเดือนถัดไปต่อผู้คุมงาน
 จ. เวลาปฏิบัติงานในแต่ละวัน
 ผู้รับจ้างจะต้องมา หรือจัดหาผู้แทนที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าที่ตกลงจ้าง มาปฏัติงานทุกวันที่สำนักงาน เปิด ทำการ ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเริ่มต้น หรือสิ้นสุดในแต่ละวัน ให้อยู่ในช่วงเวลา 08.30 -- 16.30 น. โดยประมาณ และให้ขึ้นอยู่กับผู้กำกับดูแลที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แต่งตั้งขึ้นนัดหมายในบางกรณี
 
 หากสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-354-4466 ต่อ 642 (คุณอัจจนา หรืออัญชลี) หรือ 666 (คุณทิวากร)
 หรือส่งใบสมัคร ดังนี้
 - จัดส่งใบสมัครด้วยตัวเอง resume พร้อมหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป มาที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวันในเวลาราชการ
 - ส่งรายละเอียดในการสมัครมาที่ auchana@most.go.th หรือ auchana.auchana@gmail.com
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com