ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับวุฒิปวส. - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 18 ตุ ลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  15 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 19 อัตรา ดังนี้
 
 สังกัดคณะครุศาสตร์
 
 1. อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านนาฏศิลป์ (จบปริญญา ตรีทางด้านนาฏศิลป์)
 
 2. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อัตราเงินเดือน 12,610/19,665 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาการศึกษาปฐมวัย (จบปริญญาตรีสาขาปฐมวัย)
 
 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 3. อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี อัตราเงินเดือน 12,610 บาท 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านเครื่องเอกกีตาร์คลาสสิค เปียโน+คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ดนตรี การจัดการดนตรีสากล (จบปริญญาตรีสาขาดนตรี)
 
 4. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย อัตราเงินเดือน 12,610/19,665 บาท 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ด้านภาษาไทย ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา จารึกภาษาไทย คติชนวิทยา ภาษา ศาสตร์ การสอนภาษาไทย ไทยคดีศึกษา (ต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย)
 
 5. อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
 
 6. อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ อัตราเงินเดือน 12,610/19,665 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ด้านการบัญชี (จบปริญญา ตรีทางบัญชี)
 
 7. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตราเงินเดือน 12,610/19,665 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ควรมีปริญญาในระดับใดระดับหนึ่ง ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 
 8. นักวิชาการ ระดับ 3 ประจำงานบัณฑิต สังกัดคณะครุศาสตร์ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ มีความ สามารถและประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานการเงิน งานสารบรรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 9. นักวิชาการ ระดับ 3 ประจำงานบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถในงานด้านธุรการ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี
 
 10. นักวิชาการ ระดับ 3 สังกัดคณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการเขียนและพัฒนาเว็บไซต์
 
 - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับห้องสมุด มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความสามารถ อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 
 11. เจ้าพนักงานธุรการระดับ 2 (งบเฉพาะกิจ) สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ
 
 - มีความสามารถ และประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 12. นักวิชาการระดับ 3 ประจำงานการประชุมและกิจการสภา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถการใช้ชวเลข
 
 - เป็นผู้มีบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะ และมีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วทุกด้าน
 
 - มีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน ทำงานภายในภาวะกดดันสูงได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี และมีความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์
 
 - มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและองค์กร มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หรือองค์กรที่มาติดต่อ
 
 13. เจ้าพนักงานเทคนิค ระดับ 2 ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อัตราเงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ด้านออกแบบนิเทศศิลป์ หรือนิเทศศาสตร์ มีพื้นฐานด้านศิลปะ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้
 
 14. โปรแกรมเมอร์ 3 ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้าน Web Application มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL, SQL, Server
 
 15. เจ้าพนักงานเทคนิคระดับ 2 ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 7,100 บาท
 
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย
 
 - มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 16. เจ้าหน้าที่เอกสาร ระดับ 1 (งบเฉพาะกิจ) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ) อัตราเงินเดือน 5,080 บาท
 
 - เพศชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
 
 - มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณี ที่เครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่อง Copy print มีปัญหา
 
 17. นักวิชาการ ระดับ 3 (งบเฉพาะกิจ) ประจำคลินิกเทคโนโลยี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
 
 - ประสานงานชุมชน ลงพื้นที่ได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet โปรแกรมพื้นฐานได้
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115
 
 หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
 
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย) ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษา ก่อนวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 3 รูป
 
 6. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 
 8. หลักฐานการผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ให้นำมาแสดงด้วย
 
 9. หลักฐานการแสดงความรู้ หรือความสามารถ พิเศษ (ถ้ามี)
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับด้วย (ยกเว้น ข้อ 6 ให้นำฉบับจริงมายื่นเท่านั้น)
 
 ที่อยู่ :  234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 Tel / Fax :  0-4283-5224-8 ต่อ 41115
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com