ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักระบาดวิทยา รับผู้ดูแลระบบ (บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2552)

สำนักระบาดวิทยา รับผู้ดูแลระบบ (บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  21 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและเผยแพร่ข้อมูล (IEIP-2) ปฏิบัติงานที่สำนักระบาดวิทยา
 
 1. ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 18,000 - 25,000.-)
 วุฒิ ปริญญาตรี - โท ( อัตราค่าจ้างตามวุฒิ )
 
 2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 2.1 มีสัญชาติไทย
 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
 2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
 2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 2.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.11 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกร¬ะทำผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
 
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ระบบ System Unix, Database Operating systems
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบ Hardware / ระบบ Software ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี มีทักษะทางด้านการสื่อสารและอธิบายได้อย่างชัดเจน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ ,การวางแผน / วางโครงสร้าง ฯลฯ
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP,MySQL,PostgeSQL ฯลฯ
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก
 4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 4.3 ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 4.4 วุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (นำต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร)
 4.5 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526)
 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ
 
 5. วิธีการคัดเลือก
 ทดสอบความรู้ ความสามารถด้วยการปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์
 
 6. กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการรับสมัคร และสอบคัดเลือก
 รับสมัคร งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 - 5901780
 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
 7. วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือก ณ สำนักระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.
 
 ประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
 
 หมายเหตุ สามารถโหลดใบสมัครสอบและส่งทาง ไปรษณีย์ ได้ หรือสมัครทางเมล์
 Po.palla@hotmail.com
 
 ที่อยู่ :  สำนักระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 Tel / Fax :  02 - 5901780
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com