ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับอาจารย์ 24 อัตรา (บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับอาจารย์ 24 อัตรา (บัดนี้ - 5 พ ฤศจิกายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  30 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 24 อัตรา
 
 
 
 1. คณะวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา อัตราเงินเดือน (วุฒิปริญญาเอก) 19,670 บาท
 
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา/วิชาเอก อาชีวอนามัย หรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย หรืออาชีวเวชศาสตร์
 
 1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก เทคโน โลยีชีวภาพ
 
 1.3 หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบกราฟิค ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 1.5 หลักสูตรชีววิทยา
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา/วิชาเอก วิทยา ศาสตร์ชีวภาพ
 
 1.6 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา/วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 1.7 หลักสูตรเคมี
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาอินทรีย์เคมี (Organic Chemistry) หรือเคมีวิเคราะห์
 
 
 
 2. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก อัตราเงินเดือน (วุฒิปริญญาเอก) 19,670 บาท
 
 หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาการแพทย์แผนจีน เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ
 
 
 
 3. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อัตราเงินเดือน 19,670 บาทหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษา (การวัดและการประเมินผลการศึกษา)
 
 
 
 4. คณะวิทยาการจัดการ 3 อัตรา เงินเดือน 19,670 บาท
 
 หลักสูตรสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.กำหนด
 
 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ ทุกสาขา
 
 หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
 
 
 
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 อัตรา เงินเดือน 19,670 บาท ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เน้นสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา การพัฒนาชุมชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ (กลุ่มภาษา) จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก ในด้านภาษาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาไทยธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การสอนภาษาไทย การสอน ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ (กลุ่มศิลปะและดนตรี)
 
 - วุฒิปริญญาเอก ในด้านศิลปกรรมมัลติมีเดีย นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบกราฟิค การออกแบบนิเทศศิลป์ ดนตรีสากล เทคโนโลยีทางดนตรี การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง การสอนดนตรี การสอนศิลปะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 
 6. คณะเกษตรและชีวภาพ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,670 บาท
 
 หลักสูตรสาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
 
 - วุฒิปริญญาเอกสาขาพืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
 
 - วุฒิปริญญาศึกษา สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาเอก
 
 
 
 7. คณะศึกษาศาสตร์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,670 บาท
 
 ประจำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ หรือปริญญาเอกด้านหลักสูตรและการสอน และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาวิทยาศาสตร์ หรือการสอนวิทยาศาสตร์
 
 ประจำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
 - วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือปริญญาเอก ทางด้านหลักสูตรและการสอน และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการสอนภาษาอังกฤษ
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคาร 4 ชั้น 1 โทร. 0-2942-6900 -99 ต่อ 1142, 0-2513-9734 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ที่ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th
 
 
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 
 - ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript ) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหา วิทยาลัยหรือสภาบันของการศึกษานั้น ๆ ก่อนหรือภายใน วันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียน วิชานั้นเป็นวิชาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.หรือ สกอ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
 
 - รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (สด.8 ,สด.43) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรม เนียมการสมัครตำแหน่งละ 300 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สอบจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบ ถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และถือว่าการรับสมัครและการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 
 ที่อยู่ :  39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 Tel / Fax :  0-2942-6900 -99 ต่อ 1142, 0-2513-9734
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com