ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี รับสมัครงานด่วน ถึง 6 พ.ย. นี้

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
                                                 
 
                 ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี           ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประเภทพนักงานราชการทั่วไป    เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี   ฉะนั้น    อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง   หลักเกณฑ์ วิธีการ และ    เงื่อนไขการสรรหา  และเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5กุมภาพันธ์   2547  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้            
 
                               1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 
                                 2.  ชื่อ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 
                                 3. คุณสมบัติของทั่วไป
 
                                                 1.  มีสัญชาติไทย
 
                                                 2.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 
                                                 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 4. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 
 5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
 7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาล
 
 8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 หมายเหตุ          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
 
                 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 
 
 
 3. การรับสมัครสอบ
 
                 3.1 ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี   ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000                      โทร  (02) 581-3509  ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  2552   ถึงวันที่   6  พฤศจิกายน 2552   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
 
                 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป      จำนวน  200  บาท
 
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีจะไมจ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  อาจไม่รับสมัครสอบ
 
                 3.2 เอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5× 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 
 (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่    6   พฤศจิกายน   2552
 
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1ฉบับ    ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงรายมือชื่อกำกับไว้ด้วยลายมือ
 
                                 ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 
 
                                 4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 
                                                 4.1  ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ 2.2   และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่    6   พฤศจิกายน  2552
 
                                                 4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี จะถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
 
                                                 4.3 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 
                                 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ภายใน                               วันที่   10    พฤศจิกายน   2552     ณ  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
 
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 
                                 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีกำหนด รายละเอียด    ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 
                                 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  และสัมภาษณ์ในวันที่    13   พฤศจิกายน 2552      และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะดังกล่าวในวันที่  16   พฤศจิกายน  2552
 
 
 
                                 7. เกณฑ์การตัดสิน
 
                                 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
                                 2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับที่สูงกว่า
 
 
 
                                 8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 
                                 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละตำแหน่งตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ 1 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 
 
                                 9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 
                                 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีกำหนด และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี     ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
 
                       อนึ่ง    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี       จะทำสัญญาจ้างเมื่อมีอัตราว่าง     เท่านั้น
 
 
 
 ประกาศ  ณ   วันที่    27   ตุลาคม   2552
 
 
 
 
 
 (นางสาวอัจฉรา      ทองตัน)
 
 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
 
 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 
 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารแนบท้าย
 
 
 
 1. ตำแหน่ง        พนักงานคุมประพฤติ
 
     กลุ่มงาน         กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
                           
 
                            ปฏิบัติงานด้านสืบเสาะและพินิจ  การควบคุมและสอดส่อง  การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด    ศึกษาข้อมูล  วางแผนการปฏิบัติงาน  สอบปากคำพยาน  ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ  วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ  สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล  หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง  พัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี   โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ  ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน  ตามแผนงาน/โครงการ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์  และจัดทำรายงานต่าง  ๆเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา  สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ  งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 
 
 
                             ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยา  งานยุติธรรม  กฎหมาย  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์    สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   จิตวิทยา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 
 สมรรถนะ
  คะแนน
  วิธีการประเมิน
 
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1        
 
 1.   ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ  ได้แก่  วิสัยทัศน์  บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่  กฏหมาย  ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ        
 
 2.    ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมายและกฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
 
 - พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ  ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56-58 และมาตรา 74-76  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่  15 ) พ.ศ. 2545
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - สอบข้อเขียน
 
  - 13  พฤศจิกายน     2552
 
 เวลา 09.00 น.
 
 
 
 
 
 
 สมรรถนะ
  คะแนน
  วิธีการประเมิน
 
 - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจาณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2548    
 
 - พระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
 
 - พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 (5) – (8) , 43 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479  ข้อ 46 ข้อ 91-98 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
 
 - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547
 
 3.   ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชนและงาน แก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)
 
 
   
   
 
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
 
  4.  วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 
 
  100
 
 
   
 
 - 13  พฤศจิกายน 52
 
 - สอบสัมภาษณ์
 
  เวลา 13.00 น.
 
 
 
 
         
 
 อัตราว่าง                                       2   อัตรา
 
 สถานที่ปฏิบัติงาน                      สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
 
 ระยะเวลาการจ้าง                       ถึง   30  กันยายน  2553
 
 อัตราค่าตอบแทน                        9,530  บาท
 
 สิทธิประโยชน์                             ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 
 ค่าธรรมเนียมสมัคร                   200 บาท
 
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com