ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาผู้ที่มีความรู้ด้านสังคมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง รับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาผู้ที่มีคว ามรู้ด้านสังคมศึกษา
 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสว่าง
 
 เรื่อง จ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ด้านสังคมศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้สอนประวัติศาสตร์สังคมศึกษา
 
 และประชาธิปไตย
 
 ........................................................................................................
 
 
 
 อ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ที่ ศธ 04178 /4157 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 เรื่อง การจัดสรรเงินดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมศึกษาและประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง จึงได้เตรียมการและดำเนินการรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเหมาผู้ที่มีความรู้ด้านสังคมศึกษา เป็นครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมศึกษาและประชาธิปไตย ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 โดยให้สถานศึกษาแห่งละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) เพื่อจ้างเหมาบุคลากรเป็นครูสอนด้านประวัติศาสตร์สังคมศึกษา และประชาธิปไตย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 (เดือนละ 4,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง บุคลากรที่มีความรู้ด้านสังคมศึกษาเป็นครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 
 สังคมศึกษาและประชาธิปไตย
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 
 2.1 มีสัญชาติไทย
 
 2.2 อายุ 20 ปีบริบูรณ์
 
 2.3 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 
 2.4 มีความรู้ด้านสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์และประชาธิปไตย
 
 2.5 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป
 
 2.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน
 
 2.7 ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาศาล วันเป็นความผิดลหุโทษ
 
 2.8 มีความรักในอาชีพครู
 
 3. การรับสมัคร
 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านหนองสว่าง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 086-8530080 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
 
 โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป
 
 3.2.2 สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 แผ่น พร้อมฉบับจริง
 
 3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 แผ่น
 
 พร้อมด้วยฉบับจริง
 
 3.2.4 หลักฐานอื่น ๆ ( ถ้ามี )
 
 3.2.4.1 เอกสารที่แสดงการมีประสบการณ์ทางด้านการสอนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และด้านประชาธิปไตย
 
 3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
 
 3.3.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
 
 ต่าง ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น
 
 4. วันรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
 
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
 
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
 
 
 
 6. สอบคัดเลือก วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
 
 7. สอบสัมภาษณ์
 
 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
 
 8. ประกาศผลสอบ
 
 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
 
 9.ทำสัญญาจ้าง
 
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
 
 10. การจ้าง
 
 สัญญาจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2552 – มกราคม 2552 ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
 
 
 
 (นายเด่นอุดม มังษาอุดม )
 
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสว่าง
 
 
 
 
 
 หลักสูตรการสอบข้อเขียนคัดเลือกผู้สอนประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา และประชาธิปไตย
 
 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
 
 .................................................
 
 1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
 
 2. สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
 
 
 
 
 ตารางสอบคัดเลือก
 แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้สอนประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา
 และประชาธิปไตย
 
 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
 
 
 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
 เวลา 09.00 -- 10.30 น.
 วิชาที่สอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความรู้ความสามารถทั่วไป
 สถานที่สอบ โรงเรียนบ้าน หนองสว่าง
 
 
 เวลา 11.00 -- 12.30 น.
 สอบสัมภาษณ์
 สถานที่สอบ โรงเรียนบ้าน หนองสว่าง
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com