ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้ าที่ประจำสังกัด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบ รรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสังกัด
 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสังกัดแผนงานบริการทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 u คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะ
 กระทำผิดวินัย
 
 ตำแหน่ง / จำนวน / คุณสมบัติที่รับสมัคร
 
 ตำแหน่งที่ 1 วิสัญญีพยาบาล ประจำแผนงานบริการทางการแพทย์
 
 
 ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 คุณวุฒิ / คุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. รับนโยบายจากฝ่ายการพยาบาล และนโยบายของแผนกการพยาบาลวิสัญญี
 2. ดูแลผู้ช่วยพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบขณะปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน
 3. ดูแล ควบคุมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ สิ่งแวดล้อมตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆ ด้านวิสัญญี
 4. ให้การพยาบาลตามมาตรฐานของโรงพยาบาล เช่น การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด เป็นต้น และใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด
 5. ตรวจสอบตารางการผ่าตัดและภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย เช่น ยา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานต่างๆ ราบรื่น เช่น พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลหอผู้ป่วย ธนาคารเลือด เป็นต้น
 7. ทำงานร่วมกับวิสัญญีแพทย์ในการให้ยาระงับความรู้สึกกับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจวินิจฉัย และผ่าตัด
 8. ทำงานร่วมกับวิสัญญีแพทย์ในการให้บริการด้านคลินิกระงับความปวด
 9. บันทึกข้อมูลระบบเวชระเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหน่วยงาน เช่น การจัดทำโครงการต่างๆ ในการพัฒนาหน่วยงาน หรือข้อเสนอแนะในการทำงานเชิงบวก
 11. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใฝ่หาความรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 12. ดูแล รักษา สิทธิ์ประโยชน์ของผู้ป่วย
 13. มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล ตอบแบบสอบถามงานวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการ
 14. สนับสนุน ให้ข้อคิดเห็นและร่วมจัดทำเอกสารทางวิชาการ
 15. ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นทั้งในและนอกเวลาราชการ
 16. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ จากฝ่ายการพยาบาลและจากหัวหน้าหน่วยงาน
 
 ตำแหน่งที่ 2 พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. วางแผน จัดบริการการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และชุมชน
 2. ประสานงานหน่วยบริการทั้งใน และนอกโรงพยาบาล เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และชุมชน
 3. จัดการสอนการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล การดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่บ้าน ชุมชน
 4. ประสานงานความต้องการการตรวจรักษาพิเศษ หรือการรักษา พยาบาล เฉพาะทางกับ แพทย์ พยาบาลเจ้าของไข้ การให้คำปรึกษา ภาวะโภชนาการ นักกายภาพบำบัด ฯ
 5. ส่งต่อการดูแลในโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติ และการประกันคุณภาพการบริการที่บ้าน และชุมชน
 7. ฝึกอบรมบุคลากร
 8. สรุปรายงานผล เพื่อการศึกษา วิจัย และ พัฒนา
 
 ตำแหน่งที่ 3 นักรังสีการแพทย์
 ประจำศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
 
 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค
 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 1. ปฏิบัติงานรวมถึงควบคุมดูแลเทคนิคการถ่ายภาพด้วยเครื่องมือถ่ายภาพรังสีแกมมาโพสิตรอน และรังสีเอกซ์ในการวินิจฉัยโรค
 2. การวิเคราะห์ผลรวมถึงการใช้สารกัมมันตรังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคให้ความถูกต้องปลอดภัย ตลอดจนการควบคุมคุณภาพเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี
 3. เตรียมสารกัมมันตรังสีเพื่อการตรวจและรักษา
 4. ดูแลและควบคุมคุณภาพของเครื่องมือแสดงภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT, PET/CT)
 5. จัดเทคนิคและถ่ายภาพรังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และโพสิตรอน
 6. วิเคราะห์ข้อมูล ภาพ เพื่อหาผลการวินิจฉัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Study)
 7. จัดเก็บข้อมูลถ่ายภาพรังสีแกมมา โพสิตรอน และรังสีเอกซ์ อย่างเป็นระบบ
 8. ดำเนินการกำจัดกากกัมมันตรังสี
 9. ดูแลการป้องกันอันตรายจากรังสี
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 อัตราเงินเดือน
 อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
 
 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ
 เอกสารและหลักฐาน
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้
 ที่ เอกสาร/หลักฐาน จำนวน
 1 ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
 สีดำ ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป) 1 ชุด
 2 สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ
 3 หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
 5 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6 ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และ ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.9 หรือ ใบ สด. 43
 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
 7 ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ
 1 ฉบับ
 เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง
 การสมัคร
 วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11
 วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า
 เอกสารสมัครงาน ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11
 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 
 
 ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร คัดเลือก
 ขั้นตอน วัน / เดือน / ปี
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 เวลา 08:30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันประกาศ - 15 ธันวาคม 2552
 สมัครทางไปรษณีย์
 โรงพยาบาล จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์ ตั้งแต่วันประกาศ - 15 ธันวาคม 2552
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
 สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการทดสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติในบางตำแหน่งงาน) จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 
 สถานที่รับสมัคร/สอบ/ประกาศผลการคัดเลือก
 สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล
 - โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 - ลงประกาศผลการสอบ ณ เวบไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ www.cccthai.org
 สถานที่สอบสัมภาษณ์
 - แจ้งให้ทราบในภายหลัง
 สอบถามรายละเอียด
 โทรศัพท์ 0-2576-6664
 โทรสาร 0-2576-6111
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com