ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ประกาศศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง 15 ม.ค. 53นี้


 ประกาศศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 ครั้งที่           / ๒๕๕๒
 -----------------------------------------------------------
 
                                 ด้วยศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                                 ๑.  ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจัดจ้าง
                                       ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
                                  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป
                                  รายละเอียดการจัดจ้าง  ค่าตอบแทน  ๗,๒๐๐.-บาท / เดือน
                                                                       สัญญาจ้างเป็นเวลา ๘ เดือน
                                 ๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ           เลือกสรร
                                        ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
                                                 (๑)  สัญชาติไทย
                                                   (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ -  ๓๐  ปี   นับถึงวันปิดรับสมัคร
                                                   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
                                                   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                                                   (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                                                   (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                                   (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                                        ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                                                    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
                                 ๓.  การรับสมัคร
                                       ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครได้  ตั้งแต่วันที่  ๔ – ๑๕   มกราคม  ๒๕๕๓  ในวัน เวลาราชการ  ณ  ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตึก ๔ ชั้น ชั้น ๔  ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โทรศัพท์  ๐๓๕ - ๓๓๕๕๑๗  หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.sdw32.com  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 
                                        ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                                             (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๓ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 
                                                    (๒)  สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น  ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
                                             (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ
                                              ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
                                                 ๓.๓  เงื่อนไขการรับสมัคร
                                                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรบสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครนี้  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
                            ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน เวลา  และ                     สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
                                   ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๓  ทางเว็ปไซต์  www.sdw32.com
 
                                 ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 
                                   จะทำการประเมินสมรรถนะ  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ  ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา
 
                             ๖.  เกณฑ์การตัดสิน
                                   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 
                             ๗.  การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
                                   ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี   โดยเรียงลำดับ  จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
                                    การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีกำหนด  ๑  ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
                             ๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
                                   ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้มารายงานตัวในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓   และทำสัญญาจ้างในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  รวมเวลา  ๘  เดือน  ตั้งแต่ ๑  กุมภาพันธ์   -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓  
 
 
                                                                ประกาศ  ณ  วันที่       ๓๐     ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒
 
 
 
 
 
 
                                                                                        (นายสายัณห์    กลางถิ่น)
                                                                          ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๒
                                                                                       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 ================================
 
 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 ศาลากลางจังหวัด  ถนนสายเอเชีย  ตำบลคลองสวนพลู
 
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 โทรศัพท์ : ๐-๓๕๓๓-๕๕๑๗  โทรสาร : ๐-๓๕๓๓-๕๓๙๘
 
 http://www.sdw32.com
  .+**+.+**+.+**+.+**+.+**+.+**+.+**+.
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com