ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลเมืองตาก รับครูผู้ช่วย (บัดนี้ - 22 มกราคม 2553)

เทศบาลเมืองตาก รับครูผู้ช่วย (บัดนี้ - 22 มกราคม 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  13 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วยเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้
 ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและ
 แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตาก
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
 จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่
 23 มิถุนายน พ.ศ.2549 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครู
 เทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 24 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา
 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
 3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
 4) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 5) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 6) สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
 7) สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตรา
 8) สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 3 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
 2.1 ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น
 2.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ 6 แห่ง
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
 บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
 เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
 (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประกาศกำหนด
 ดังนี้
 ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย
 ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 จ. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
 กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
 อื่นของรัฐ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
 มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตาม
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
 บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือลักษณะ
 ต้องห้ามตาม (7) (9) (10) หรือ (14) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก อาจพิจารณายกเว้นให้
 สามารถเข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้
 ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว หรือผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (13) ถ้าผู้นั้นได้ออก
 จากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็น กรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริต
 ต่อหน้าที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
 สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
 พนักงานครูเทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกองการสารบัญ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 89/2501 ลงวันที่
 27 มิถุนายน 2501 และคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
 2.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง
 ครูผู้ช่วย ตามประกาศ ก.ท.เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
 ลงวันที่ 5 มกราคม 2550
 1. ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. และ ก.ค. กำหนด
 เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
 3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย
 อัตราเงินเดือนขั้น 7,940 บาท
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 80.-บาท
 ตั้งแต่ วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2553
 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องเศวตกุญชร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองตาก
 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5551-8888 ต่อ 150 - 156
 
 5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
 ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
 5.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดง
 ฉบับจริง) ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่จะสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ
 ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
 ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษา
 ให้อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการ
 อนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จ
 การศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้ง
 เดียวกัน) และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 5.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร
 (ส.ด.9) (ถ้ามี) พร้อมแสดงฉบับจริง
 5.5 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงาน
 เทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 5.6 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
 ประกอบวิชาชีพครู หรือใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
 ฉบับจริง พร้อมสำเนาและหากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดที่คุรุสภาไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 ครูให้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่มีสิทธิรับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบได้
 5.7 หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)(ฉบับจริง)
 พร้อมสำเนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
 สำหรับตามประกาศรับสมัครของเทศบาลเมืองตาก
 5.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อม
 แสดงฉบับจริง 1 ฉบับ
 5.9 ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะ
 สมัครสอบในตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าที่ตนดำรงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรง
 ตำแหน่งอยู่ จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัคร
 สอบแข่งขันได้ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ถือว่าเป็นผู้ไม่มี
 สิทธิสมัครสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะ
 เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
 5.10 สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
 
 6. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
 6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ และ
 จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่
 กำหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่า
 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดำเนินคดี
 ตามกฎหมาย
 6.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 ตามที่กำหนดคณะกรรมการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิ
 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ
 6.3 ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมาย
 ลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่
 สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขัน จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้อง
 แจ้งให้สำนักงานเทศบาลเมืองตากทราบทันที
 
 7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 200 บาท
 ค่าธรรมเนียมการสอบ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้น
 แต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืน
 ค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
 
 8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 8.1 เทศบาลเมืองตากจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ณ สำนักงาน
 เทศบาลเมืองตาก ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 และเว็บไซต์ http://www.tessabanTAK.go.th
 และ http://www.thailocaladmin.go.th/province/tak และ http://www.taklocal.org
 8.2 วันสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศ
 ให้ทราบ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำ นักงานเทศบาลเมืองตาก และเว็บไซต์
 http://www.tessabanTAK.go.th และ http://www.thailocaladmin.go.th/province/tak และ
 http://www.taklocal.org
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
 ตามที่ได้รับรองตามข้อ 5 ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของประกาศนี้ และให้ถือว่า
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตามข้อ 8.1 เป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตาม
 ข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อ
 บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549
 
 9. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 เทศบาลเมืองตาก จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถ
 เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ
 สอบแข่งขันกำหนด ดังนี้
 9.1 ภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 โดยจะทดสอบความรู้ ความสามารถในทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
 - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 (1) หลักการศึกษา
 (2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 (3) การจัดกระบวนการเรียนรู้
 (4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 (5) สื่อ
 (6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
 - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบ
 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา
 อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะดำเนินการสอบหลังจาก
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) แล้ว
 9.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 โดยจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบ และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และ
 จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น
 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหนา้ ที่ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว
 เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
 บุคลิกภาพอย่างอื่น ซึ่งประกอบด้วย
 (1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 (2) ความสามารถเฉพาะหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
 ปฏิบัติงาน
 (3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 
 10. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค.
 และต้องได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะประกาศขึ้น
 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
 11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 11.1 เทศบาลเมืองตาก จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้
 สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
 ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 11.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
 แต่ถ้า มีการสอบแข่งขันแบบเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
 ไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศขึ้นผู้
 สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับ การบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วัน
 ถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น มีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ใหม่ แล้วแต่กรณี
 11.3 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
 ต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
 หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งให้ทราบ
 กำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
 (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและ
 แต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 (4) ผู้นั้นมีความประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้น
 จึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
 (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการ
 ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
 
 12. การบรรจุและแต่งตั้ง
 12.1 เทศบาลเมืองตาก เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาล
 เมืองตากเท่านั้น เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจ
 แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่
 สอบแข่งขันได้ และไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชี
 สอบแข่งขันครั้งนี้ไปบรรจุแต่งตั้งได้
 12.2 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้น
 จะต้องดำรงตำแหน่งในเทศบาลที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถโอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้
 อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังว่า
 มีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามมาตรฐานกำ หนดตำ แหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร
 สอบแข่งขัน เทศบาลเมืองตาก ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง
 
 ที่อยู่ :  สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
 Tel / Fax :  0-5551-8888 ต่อ 150-156
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com