ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บัดนี้ - 26 มกราคม 2553)

เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บั ดนี้ - 26 มกราคม 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  21 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วยเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 
 อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ข้อ 19 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้
 
 1. ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัคร
 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา กองคลัง
 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
 ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 1) มีสัญชาติไทย
 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
 5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
 3. ลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้าง
 (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหาหรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิกและใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ช่วยทำบัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 5,760.- บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี
 
 
 4. การรับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการที่จะได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 039-492448-9 ในวันและเวลาราชการ
 
 5. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
 ผู้ที่จะได้รับการจ้างต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครของเทศบาล พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และเอกสารต้องครบถ้วนในวันสมัคร ดังนี้
 1) ใบสมัครตามแบบของเทศบาล
 2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 4 รูป
 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5) สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ เพื่อแสดงคุณวุฒิซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
 6) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น
 
 6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 50 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
 เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมกันในโอกาสและประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อ
 รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลตำบลบ่อเวฬุจึงกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรร ดังนี้
 วิธีการประเมิน
 - สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป) 30 คะแนน
 - สอบภาคปฏิบัติ (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) 20 คะแนน
 - สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 50 คะแนน
 รวม 100 คะแนน
 
 8. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 28 มกราคม 2553 และกำหนดวันเลือกเลือกสรร ตามเวลา และสถานที่ ดังนี้
 1) สอบข้อเขียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 2) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 3) สอบภาคปฏิบัติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
 
 9. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้นั้นต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 10. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 และดำเนินการจัดจ้างโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
 
 ในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุในลำดับถัดไป และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีที่ได้รับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
 
 
 ที่อยู่ :  เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
 Tel / Fax :  039-492448-9
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com