ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลลำพูน รับ พนักงานนวด (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553)

โรงพยาบาลลำพูน รับ พนักงานนวด (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  28 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วยโรงพยาบาลลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน ตามรายละเอียดดังนี้.-
 
 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๒. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๕,๕๗๔ บาท
 
 ๓. อัตราค่าสมัคร ตำแหน่งละ ๓๐ บาท
 
 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 ๔.๑ เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปี
 (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 ๔.๒ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 หน้า ๑๔ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 หรือความผิดลหุโทษ
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
 ๔.๓ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ๔.๔ มีสุขภาพแข็งแรง และมีใจรักในอาชีพ
 ๔.๕ ผ่านการอบรมการนวดไทยตามหลักสูตรของสถาบันการแพทย์แผนไทย
 และได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง
 ๔.๖ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน หรือใกล้เคียง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 ๔.๗ มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ๕. การรับสมัคร
 - ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 ตึกอำนวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ -
 ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 ๖. หลักฐานประกอบการสมัคร
 ๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 ๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๔ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) หรือ จำนวน ๑ ฉบับ
 สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
 ตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา
 และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
 คือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 ๖.๕ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๖ สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๗ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๘ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๙ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 
 ๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบ
 ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 
 ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลำพูน และทางเว็บไซต์ http://www.lpnh.go.th/
 
 
 ที่อยู่ :  177 หมู่ 11 ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  
 Tel / Fax :  0-5356-9100
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com