ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลอุดรธานี รับ นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 29 มกราคม 2553)

โรงพยาบาลอุดรธานี รับ นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 29 มกราคม 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  28 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
 สังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2553 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
 สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง
 พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ
 วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
 ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้าน เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด
 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความ
 รุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการ
 ควบคุมคุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ
 ทางเทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติ
 หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตาม
 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
 (2) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อ
 ประกอบการวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข
 (3) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์เพื่อให้บรรลุ
 วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
 (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
 วางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
 ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
 สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
 (1) เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ และ
 ประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 (2) สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้
 ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 (3) ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้ทราบ
 ข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 อัตราว่าง 1 อัตรา กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค โรงพยาบาลอุดรธานี
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ค่าตอบแทน 9,530 บาทต่อเดือน
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2555
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่กำหนดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (8) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
 อื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
 พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
 ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี(ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มกราคม
 2553 ในวันและเวลาราชการ
 3.2 หลักฐาน และเอกสาร ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
 ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถ่ายด้วย)
 (2) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สำเร็จการศึกษา และ
 ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 (3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 (4) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีในหลักฐาน
 การสมัครมีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ)
 (6) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 (7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำ
 เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการ
 สมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียด
 ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
 ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
 ได้เข้ารับการเลือกสรรของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 โรงพยาบาลอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
 และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมิน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี www.udh.go.th
 
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 การเลือกสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์ และทดสอบตัวอย่างงาน โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมิน
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
 (1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน (100 คะแนน)
 (2) ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
 (3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (100 คะแนน)
 
 6. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
 ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 โรงพยาบาลอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง 3 ด้านรวมกันลงมาตามลำดับ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
 โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี www.udh.go.th กรณีได้คะแนนเท่ากัน
 จะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมิน
 เท่ากันอีกให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครเลือกสรรก่อน เป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็นสำคัญ
 และการขึ้นบัญชีรายชื่อให้ขึ้นบัญชีเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ แต่ถ้ามีการเลือกสรรตำแหน่ง
 เดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสำหรับตำแหน่งนี้เป็นอัน
 ยกเลิก
 
 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการของ
 โรงพยาบาลอุดรธานี ทั้งนี้จะเรียกตัวมาทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้
 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553  
 ที่อยู่ :  33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 Tel / Fax :  0 4224 5555
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com