ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ รับเจ้าพนักงานสรรพสามิต,ขับรถยนต์ (บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2553)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ รับเจ้าพนักงานสรรพสามิต,ขับร ถยนต์ (บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  29 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้างและจำนวนตำแหน่งว่าง
 -ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว
 อัตราค่าจ้าง 5,760 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,440 บาท รวม 8,200 บาท
 จำนวน 1 อัตรา
 -ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว อัตรา
 ค่าจ้าง 5,840 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,360 บาท รวม 8,200 บาท
 จำนวน 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 -มีสัญชาติไทย
 -มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
 -เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 -ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
 ผู้ใหญ่บ้าน
 -ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 -ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถหรือจิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 -ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
 กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 -ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 -ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 -ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 -ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 หรือความผิดลหุโทษ
 -ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
 กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 -ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือออกตามกฎหมายอื่น
 -ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 2.2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า
 นี้ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
 2.2.3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 -ได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ
 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
 ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
 -มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และ
 -ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 -ใบรับรองแพทย์ตรวจการมองเห็นของสายตา เช่น ตาบอดสี
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ถนนทักษิณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
 
 4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก
 4.1 รูปถ่ายหน้าตราไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
 ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 รูป
 4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
 การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีของผู้สมัคร
 รายใดเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาเดียวกัน อนุโลมให้นำวุฒิการศึกษา
 ดังกล่าวมาสมัครได้ โดยให้ได้รับค่าจ้างในอัตรา 5,760 บาท
 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
 อย่างละ 1 ฉบับ
 4.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) อย่างละ
 1 ฉบับ
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4481 6494 หรือทางเว็บไซต์ http://chaiyaphum.excise.go.th/
 
 6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
 6.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ดำเนินการสอบโดย
 - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน 50 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและงานในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
 -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 -ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
 -ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 -ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 6.2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 -ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 หมวด ดังนี้
 
 หมวดที่ 1 สอบข้อเขียนแบบปรนัย จำนวน 50 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ
 -ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขนส่ง เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรต่าง ๆ เป็นต้น
 -ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 -ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานขับรถยนต์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 หมวดที่ 2 ทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการดูแลรักษาเครื่องยนต์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 -ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ผู้ที่มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนในแต่ละวิชา โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
 
 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
 คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบก่อนวันดำเนินการสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
 
 8. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบคัดเลือกตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
 
 9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะประกาศเรียงตามลำดับที่จากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากันจะเรียงตามเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 10. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ หากมีตำแหน่งที่จะบรรจุเพิ่มขึ้นจะเรียกจากผู้ที่อยู่ในบัญชีลำดับถัดไป
 
 11. เงื่อนไขการจ้าง
 กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ จะดำเนินการจ้างจากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต และพนักงานขับรถยนต์ ต่อเมื่อกรมสรรพสามิต โอนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศนี้ และมีกำหนดระยะเวลาการจ้างตามที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้
 
 
 ที่อยู่ :  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ถนนทักษิณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
 Tel / Fax :  0 4481 6494
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com