ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.อยุธยา รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาโท (บัดนี้ - 23 มีนาคม 2553)

อบจ.อยุธยา รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาโท (บัดนี้ - 23 มีนาคม 25 53)
 รายละเอียด :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง
 
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสื่อสารมวลชน วารสาร ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางสื่อสารมวลชน วารสาร ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
 
 3. ผู้ช่วยครูเอกปฐมวัย 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
 
 4. ผู้ช่วยครูเอกพลศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิชาเอกพลศึกษา
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
 
 5. ผู้ช่วยครูเอกดนตรีไทย
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิชาเอกดนตรีไทย
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
 
 6. ผู้ดูแลเด็ก
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ๆ หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ หรืออนุปริญญา
 
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 
 8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงาน ของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 9. ผู้ช่วยช่างเทคนิค
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกล โลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างทอและประสาน ช่างก่อสร้าง
 
 10. ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 พนักงานจ้างทั่วไป
 
 11. นักการภารโรง
 
 - มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว 3 รูป สำหรับติดที่ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร 1 รูป และบัตรประจำตัวเข้ารับการเลือกสรร 2 รูป
 
 2. สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 2 ฉบับ
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8, สด.9, สด.43) อย่างละ 2 ฉบับ
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ที่อยู่ :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com