ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับวุฒิปริญญาโท - เอก (บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2553)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับวุฒิปริญญาโท - เอก (บัด นี้ - 21 พฤษภาคม 2553)
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อัตราเงินเดือน 13,070 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีพื้นฐานปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 2. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,070 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางอาหารและโภชนาการ ต้องมีประสบการณ์ในการสอนด้านอาหาร ขนมไทย เบเกอรี่ และอาหารนานาชาติ
 
 3. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อัตราเงินเดือน 18,870 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ หรือทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด
 
 4. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ อัตราเงินเดือน 18,870 บาท
 
 - วุฒิปริญญาเอก ทางการตลาด
 
 5. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตราเงินเดือน 13,070 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านสิ่งแวดล้อม ทุกสาขาวิชา
 
 6. อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,070 บาท
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
 
 - มีพื้นฐานปริญญาตรี คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 7. อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,070 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางภาษาจีน หรือภาษาศาสตร์ ประยุกต์ ที่มีการทำวิจัยเกี่ยวกับภาษาจีน และมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางภาษาจีน
 
 8. อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น อัตราเงินเดือน 13,070 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ออกแบบแฟชั่น สาขาวิชานวัตกรรมออกแบบ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
 
 9. อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อัตราเงินเดือน 13,070 บาท
 
 - วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.
 
 - ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 
 - ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
 
 - ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (www.hrm.offpre.rmutp.ac.th)
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 - สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตรซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 1 ฉบับ
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน 3 รูป
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 
 - ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 - ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย  
 ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com