ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2553)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัด นี้ - 25 พฤษภาคม 2553)
 
 รายละเอียด :   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) งบเงินรายได้
 ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๓
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) จำนวน ๑ อัตรา มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง และคุณวุฒิ ดังนี้
 
 ๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
 ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๒.๒ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าคัดเลือก
 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
 ๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
 ๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
 การศึกษา การอุดมศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมวิทยา
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
 ทรัพยากรมนุษย์และองค์การเทคโนโลยีการบริหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ๒.๓.๒ มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน การบริหาร
 การประเมินโครงการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๒.๓.๓ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่
 ๒.๓.๔ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 ๒.๓.๕ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๒.๓.๖ มีความสามารถในการศึกษา ค้นหาและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ปัญหา
 และสรุปเหตุผล
 ๒.๓.๗ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 มหาวิทยาลัย
 ๒.๓.๘ มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 ๒.๓.๙ อุทิศเวลาให้กับราชการ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการหรือ
 ในวันหยุดราชการได้
 
 ๓. การสมัครสอบ การจำหน่ายใบสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
 ๓.๑ การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เพียงตำแหน่งเดียว
 โดยให้เขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๕
 พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ นอกจากวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 - ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
 - ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา
 ๓.๒ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง
 จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ๑๐๐ บาท
 ๓.๔ ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครที่ http://www.rbru.ac.th
 กรุณาส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดตามตำแหน่งที่สมัครมาที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ (สมัครงาน) มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมแนบซองเปล่า A๔ ติดแสตมป์
 ถึงตัวท่านเอง (EMS ๖๐ บาท) ในการส่งเอกสารและใบเสร็จรับเงินกลับเพื่อนำมารับบัตรประจำตัวเข้าสอบ
 และเอกสารในการสอบ (วันที่สมัครนับจากวันที่เอกสารถึงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ไม่เกินวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
 ๒๕๕๓)
 
 ๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ขอได้จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๓ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๔ สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๖ สำเนาใบผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
 ๔.๘ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 เอกสารตามข้อ ๔.๒ - ๔.๖ จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาแสดงทุกฉบับ
 
 ๕. อัตราเงินเดือน
 - ปริญญาโท ๙,๗๖๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท
 
 ๖. กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน พร้อมแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ
 ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ป้ายประกาศงานประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือ
 http://www.rbru.ac.th
 
 ๗. วิธีการสอบคัดเลือก
 ๗.๑ สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน ได้แก่
 - พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 - พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
 บุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 และพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
 บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 - สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ๑๕๐ คะแนน
 - สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
 
 ๘. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสอบทั้งหมดรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 จะเรียงลำดับผู้สอบได้ตามเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน
 ผู้มีหมายเลขประจำตัวสอบก่อนจะอยู่ลำดับสูง
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏรำไพพรรณี โทร. ๐-๓๙๔๗ -๑๐๘๒ หรือ http://www.rbru.ac.th
 
 ที่อยู่ :  41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
 Tel / Fax :  0 3947 1082
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com