ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2553)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอัง กฤษธุรกิจ (ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2553)
 
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการ
 บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕ ข้อ ๑๖ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดังนี้
 
 ๑. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่ได้รับ และหน่วยงานสังกัด
 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
 อัตราเงินเดือน ๑๔,๕๕๐.- บาท
 สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 (๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถ
 หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
 (๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
 ที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
 ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การแปลภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ประยุกต์
 
 ๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคาร ๔ ชั้น ๑ โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐-๙๙ ต่อ ๑๑๔๒
 ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
 และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล
 สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ http://www.chandra.ac.th/
 
 ๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
 ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 ๔.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี,
 ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
 และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของการศึกษานั้นๆ
 ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด
 จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สกอ.รับรองมาตรฐานการศึกษา
 ๔.๓ รูปถ่าย ๑นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๓ รูป
 ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๗ หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๘ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 
 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๓๐๐ บาท
 ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
 ๖. เงื่อนไขการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง
 และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ
 หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นตามประกาศรับสมัครสอบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
 และถือว่าการรับสมัครและการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกประกอบด้วย
 ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน)
 ๑.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (๔๐ คะแนน)
 ๑.๑.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรแกรมประมวลคำ,
 โปรแกรมทางการคำนวณ
 ๑.๑.๒ สามารถทำโปรแกรมนำเสนอได้ ทั้งนี้โดยการสอบภาคปฏิบัติ
 ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (๔๐ คะแนน)
 ๑.๒.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
 ๑.๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
 ๑.๒.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
 ๑.๒.๔ ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์โลก และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย
 ๑.๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)
 และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)
 ๑.๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( ๔๐ คะแนน)
 ๒. ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๘๐ คะแนน)
 ๒.๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
 ประเมิน อเขียน าน ็นพนักงานมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถ
 ทางด้านสาขาที่สอบบรรจุโดยวิธีสอบข้อเขียน
 ๒.๒ สอบปฏิบัติการสอน (๔๐ คะแนน)
 สอบสอน ๑ หัวข้อ ในสาขาวิชาที่สมัครสอบโดยใช้เวลา ๑๕ - ๒๐ นาที
 ๒.๓ สัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน)
 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติกา
 รทำงานของผู้สมัคร จากแฟ้มรวบรวมผลงาน หรือความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
 อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสร้างสรรค์ เ ชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพ
 
 ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการสอบภาค ๑ ในเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ จึงมีสิทธิ์เข้าสอบภาค ๒
 
 ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดการ ดังนี้
 ๘.๑ สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๒๐ คะแนน)
 ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ สำหรับสถานที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ http://www.chandra.ac.th/
 ๘.๒ ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (๑๘๐ คะแนน)
 ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สำหรับสถานที่มหาวิทยาลัย
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ http://www.chandra.ac.th/
 
 ๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล
 สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ http://www.chandra.ac.th/
 
 ๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะประกาศโดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ
 ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ๖ เดือน นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก
 
 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกได้จะต้องสอบได้คะแนนภาค ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และภาค ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 กรณีที่สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาตัดสินผู้ได้คะแนนภาค ๒ เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่าและถ้าสอบคัดเลือก
 ได้คะแนนภาค ๒ เท่ากันอีก ให้ตัดสินบรรจุแต่งตั้งโดยใช้ลำดับที่วันเวลาการสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
 และเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 ที่ต้องรับทราบประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และให้มารายงานตัวตามกำหนด
 
 ๑๓. การรายงานตัว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ที่ กองบริหารงานบุคคล
 สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลา
 ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดประกาศรับสมัคร
 
 ๑๔. การเริ่มปฏิบัติงานและบรรจุแต่งตั้ง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงานและบรรจุแต่งตั้ง
 ที่ หน่วยงานสังกัด ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
 
 ที่อยู่ :  39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900
 Tel / Fax :  0 2942 6900 - 99 ต่อ 1142
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com