ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลอุดรธานี รับ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ( 16 - 25 มิถุนายน 2553 )

โรงพยาบาลอุดรธานี รับ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ( 16 - 25 ม ิถุนายน 2553 )
 รายละเอียด :   ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
 พนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
 สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
 อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
 ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดเทียม รวมทั้งเครื่องมือ
 และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประคับประคองการทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิต ให้อยู่ในภาวะ
 ปกติ ระหว่างการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
 (๒) ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
 ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์
 หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค
 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
 (๓) ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
 ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลเพื่อ
 สนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
 ๒. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 ๓. ด้านการประสานงาน
 (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
 ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๔. ด้านการบริการ
 (๑) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
 (๒) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบ
 ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 (๓) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
 ความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อัตราว่าง ๑ อัตรา หน่วยโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาทต่อเดือน
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
 ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
 อื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
 พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
 ฉบับที่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและ
 ทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 
 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
 ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี (ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๕
 มิถุนายน ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
 ๓.๒ หลักฐาน และเอกสาร ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้ง
 เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถ่ายด้วย)
 (๒) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
 ตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
 ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
 รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
 ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (๓) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 จำนวน ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีใน
 หลักฐานการสมัครมีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน อย่างละ ๑ ฉบับ)
 (๖) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
 (๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำ
 เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการ
 สมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและจะต้องกรอกรายละเอียด
 ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
 ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
 ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
 โมฆะสำหรับผู้นั้น
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 โรงพยาบาลอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
 สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี www.udh.go.th
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 การเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมิน
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
 (๑) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน (๑๐๐ คะแนน)
 (๒) ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
 (๓) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
 ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 
 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 โรงพยาบาลอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง ๓ ด้าน รวมกันลงมาตามลำดับ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี www.udh.go.th กรณีได้
 คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนน
 ในการประเมินเท่ากันอีกให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครเลือกสรรก่อน เป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับ
 สมัครเป็นสำคัญ และการขึ้นบัญชีรายชื่อให้ขึ้นบัญชีเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ แต่ถ้ามี
 การเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 สำหรับตำแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการของ
 โรงพยาบาลอุดรธานี ทั้งนี้จะเรียกตัวมาทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้
 
 ที่อยู่ :  33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 Tel / Fax :  0 4224 5555
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com