ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลสันป่าตอง รับ ผู้ช่วยทันตกรรม, เภสัชกรรม (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2553)

โรงพยาบาลสันป่าตอง รับ ผู้ช่วยทันตกรรม, เภสัชกรรม (บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2553)
 
 รายละเอียด :   ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุ
 แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง
 เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 - ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง 5,910 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบ
 ได้ไม่ต่ำกว่านี้
 - มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี
 - ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง 5,910 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบ
 ได้ไม่ต่ำกว่านี้
 - มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
 เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
 ข้าราชการพลเรือน
 (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตาม
 กฎหมายอื่น
 (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 หรือความผิดลหุโทษ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
 กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
 ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
 3. การรับสมัครสอบ
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสันป่าตอง
 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 13 กรกฏาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 4.2 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
 - ค่าสมัคร 30 บาท
 ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิแล้ว
 4.3 หลักฐาน......
 4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5  2 นิ้ว
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 (2) สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครดังกล่าว จำนวน 1
 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
 ภายในวันปิด รับสมัคร
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน
 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ
 ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
 ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ตัวจริง 1 ฉบับ (ออกโดยโรงพยาบาล
 สันป่าตอง)
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 วันที่ 16 กรกฏาคม 2553 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง
 
 5. กำหนด วัน เวลา สถานที่ และวิธีสอบคัดเลือก
 - ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทัรตกรรม
 กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 3 สิงหาคม 2553
 เวลา 09.00 – 10.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 เวลา 10.00 – 11.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง
 เวลา 11.00 – 12.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 - ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
 กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 6 สิงหาคม 2553
 เวลา 09.00 – 10.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 เวลา 10.00 – 11.00 น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 เวลา 11.00 – 12.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 สถานที่คัดเลือกโรงพยาบาลสันป่าตอง
 
 6. เกณฑ์การตัดสิน
 ในการตัดสินว่า ผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า
 ร้อยละหกสิบ
 
 7. ประกาศผลสอบคัดเลือก
 วันที่ 11 มิถุนายน 2553
 
 8. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก
 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ
 ในกรณี ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
 8.1 กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
 8.2 ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
 ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
 8.3 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
 ภาคความรู้ทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
 8.4 ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
 ลำดับสูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
 แต่ ถ้ามีการสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดิมนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
 คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 9. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้สอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 
 ที่อยู่ :  โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
 Tel / Fax :  053-311711, 053-311404
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com