ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลวัดไร่ขิง รับ พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลวัดไร่ขิง รับ พยาบาลวิชาชีพ
 
 รายละเอียด :   ด้วย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
 เลือกสรรและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการ
 ดังต่อไปนี้
 
 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน
 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) จำนวน ๑ อัตรา ตามเอกสารหมายเลข ๑
 
 ๒. คุณสมบัติทัว่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 (๑)มีสัญชาติไทย
 (๒)มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 (๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือ จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 (๖)ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 หรือความผิดลหุโทษ
 (๗)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
 ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่
 ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
 สำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 ๑) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางพยาบาลศาสตร์
 ๒) มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
 
 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร และยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้
 ที่ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ในวันที่ ๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ในเวลา
 ราชการ
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมคั ร
 ๑)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่าย
 ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 ๒)สำเนาหลักฐานการศึกษา จนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ
 อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิ ดรับสมัคร
 ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ
 หนังสือรับรองวุฒิที่สถานที่ศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และ
 วันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิ ดรับสมัครมายื่นแทนได้
 ๓)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑
 ฉบับ
 ๔)สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล
 ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง
 สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้ องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
 ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่
 มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 ที่ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ หรือ www metta.go.th
 
 ๕. กำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
 คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรจะประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะเข้ารับ
 การเลือกสรร ในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
 วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์
 
 ๗. เกณฑ์การตัดสิน
 ๗.๑ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละ
 สมรรถนะไม่ต่ำว่าร้อยละ ๖๐
 ๗.๒การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลำดับผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูง
 ลงมาตามลำดับ ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน
 เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า
 ๗.๓การจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
 ๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้
 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ตามลำดับคะแนนสอบที่ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยบัญชีรายชื่อ
 ดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร
 อย่างเดียวกันนี้อีก และมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
 เป็นอันยกเลิก
 
 ๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาตามที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กำหนด
 
 ๑๐.ค่าธรรมเนียมสมัคร
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท
 
 
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 52 หมู่2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210  
 Tel / Fax :  034-225818 (อัตโนมัติ 15คู่สาย)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com