ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมควบคุมโรค รับ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง)

กรมควบคุมโรค รับ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านโรคติดต่อน ำโดยแมลง)
 
 รายละเอียด :   ด้วย กรมควบคุมโรค จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน
 มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่
 นร 1004.1 /ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 จึงประกาศรับ
 สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
 1.1 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง) ตำแหน่งว่าง
 จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติราชการประจำสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ 8,700 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 ปฏิบัติงานในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิจัย ทางด้านโปรตีน (Proteomic) ที่จะใช้ในการผลิต
 ตัวอย่างผลบวกเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง ในรูปแบบโปรตีนสังเคราะห์ ให้บริการแก่หน่วยงานลูกค้า งาน
 ศึกษาและผลิตแอนติเจน เพื่อใช้เป็นวัคซีน การศึกษา วิจัย การผลิตชุดน้ำยาตรวจโรคติดต่อนำโดยแมลง อย่าง
 รวดเร็ว และศึกษาวิจัยค้นคว้า ทดลอง สารชีวภาพหรือสารสกัด เพื่อหาฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อโรคติดต่อนำโดย
 แมลง ตลอดจน งานศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าวข้างต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
 ปฏิบัติงานและตัดสินใจภายใต้การกำกับ แนะนำ หรือตรวจสอบ โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
 อย่าง ดังนี้
 1. ด้านปฏิบัติการ
 (1) การผลิตตัวอย่างผลบวกเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง ในรูปแบบโปรตีนสังเคราะห์ ให้บริการแก่
 หน่วยงานลูกค้า เพื่อใช้ในงานควบคุมคุณภาพงานตรวจวินิจฉัยในหน่วยงานระดับภูมิภาค และภาคสนาม
 ทางด้านชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว, การตรวจโดยวิธี Enzyme liked Immunosorbent Assay (ELISA), การ
 ตรวจโดยวิธี Indirect Immunofluorescent Assay (IFA)
 (2) การวิจัย พัฒนา ชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็ว ต่อเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง ทั้งตรวจหาแอนติเจน
 หรือ แอนติบอดี ให้บริการแก่หน่วยงานลูกค้า เพื่อใช้ในงานควบคุมคุณภาพงานตรวจวินิจฉัยในหน่วยงานระ
 กับภูมิภาค
 (3) เก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ และศึกษาสารต่างๆ จากร่างกายผู้ป่วย และสัตว์ทดลองเพื่อตรวจ
 วินิจฉัยเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา และการพยากรณ์โรครวมกับ
 ตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ จากตัวอย่างเลือดดังกล่าว
 (4) ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลอง สารชีวภาพหรือสารสกัด เพื่อหาฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อโรคติดต่อนำ
 โดยแมลง งานทดสอบความไวของเชื้อต่อสารปฏิชีวนะ
 (5) งานศึกษา บริการ และประสานงานและผลิตแอนติเจน เพื่อใช้เป็นวัคซีนโดยอาศัยสัตว์ทดลอง
 การเพาะเชื้อ และวิธีการอื่น เพื่อใช้ในการสร้างเซรุ่ม วัคซีน แอนติเจน หรือสารที่ใช้เป็นภูมิคุ้มกันโรค
 (6) ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลอง พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร และตรวจยืนยันโรคติดต่อนำ
 โดยแมลง เพื่อให้มีข้อมูลในการรักษาโรค หรืออาการผิดปกติต่างๆ การสอบสวนโรค การเฝ้าระวังการระบาด
 ของโรค และการป้องกันควบคุมโรค
 (7) พัฒนา ดำเนินการ ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ Proteomic ตามระบบมาตรฐานสากล
 (8) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยสัณฐานวิทยา ของเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง และตรวจการ
 เปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพ ของเซลเนื้อเยื่อด้วยเทคนิคต่างๆ รวมถึงการตรวจด้วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อการ
 วินิจฉัยเชื้อ และวินิจฉัยโรค
 (9) ศึกษา ค้นคว้า สร้าง ทดลอง พัฒนา ดูแลรักษา เครื่องมือที่ใช้ทำงานต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือ
 เหล่านั้นพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการดำเนินงานในทางปฏิบัติของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตและวิจัย
 โปรตีน (Proteomic) เป็นไปอย่างมีระบบ อันจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ผลการวิเคราะห์จากอดีตที่ผ่านมา
 3. ด้านการประสานงาน
 ประสานงานกับส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 กับการศึกษา วิจัย พัฒนาวิธี และทดสอบทางด้าน ศึกษาวิจัย และผลิตโปรตีน การพัฒนาชุกตรวจอย่างรวดเร็ว
 การตรวจวินิจฉัย โดยวิธี ELISA, IFA รวมทั้งการพัฒนา และควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูล
 สำหรับการดำเนินการไปโดยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 4. ด้านบริการ
 ให้บริการแก่หน่วยงานลูกค้า งานศึกษาและผลิตแอนติเจน เพื่อใช้เป็นวัคซีน การศึกษา วิจัย การผลิต
 ชุดน้ำยาตรวจโรคติดต่อนำโดยแมลง อย่างรวดเร็ว และศึกษาวิจัยค้นคว้า ทดลอง สารชีวภาพหรือสารสกัด
 เพื่อหาฤทธิ์ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อโรคติดต่อนำโดยแมลง ตลอดจน งานศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าวข้างต้น
 ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจภายใต้การกำกับ แนะนำ หรือตรวจสอบ
 และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
 ไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
 การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
 พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
 หรือตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
 ในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.
 (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
 ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
 ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
 ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
 การคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับคัดเลือก ต่อเมื่อพ้นจากการ
 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
 สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้ารับการ
 คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
 เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
 
 4. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
 4.1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่น
 ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนน-
 ติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2590 3048 หรือ 0 2590 3059
 4.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ในวัน
 และเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.
 4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
 เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการ
 ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่งไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัคร
 คัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
 4.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายไว้
 ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 (2) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
 Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ
 อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
 สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
 สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
 สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
 ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
 (3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 (5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
 ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
 อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
 ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง
 และลงชื่อกำกับไว้ทุกแผ่นทุกหน้า พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
 4.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศ
 รับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
 ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร กรมควบคุมโรค อาจไม่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และ
 สถานที่คัดเลือก ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือ ดูได้จากเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค http://www.ddc.moph.go.th และเว็บไซต์
 กองการเจ้าหน้าที่ http://person.ddc.moph.go.th
 
 6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
 คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ดังนี้
 1. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 (1) ทดสอบความรู้พื้นฐานและประโยชน์ Bioinformatics ต่องานควบคุมโรคติดต่อ
 นำโดยแมลง
 (2) ทดสอบความรู้พื้นฐาน และประโยชน์โปรตีนสังเคราะห์ ต่องานควบคุม
 โรคติดต่อนำโดยแมลง
 (3) ทดสอบความรู้พื้นฐาน ประยุกต์ และประโยชน์ของวิธี Polymrase Chain
 Reaction (PRC)
 (4) ทดสอบความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์ทางด้าน Gene cloning และProtein
 expression
 (โรคติดต่อนำโดยแมลง ประกอบด้วย โรคไข้มาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา
 โรคเท้าช้าง)
 2. สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
 ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
 ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
 จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สังคม
 และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึง
 สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียนแล้วจึงจะมี
 สิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบข้อเขียน และสอบ
 สัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
 
 8. การประกาศขึ้นบัญชีผไู้ ด้รับการคัดเลือก
 8.1 กรมควบคุมโรคจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่
 ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์งาน และระดับความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมควบคุมโรคกำหนด ในกรณีที่ผู้รับคัดเลือกได้คะแนน
 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ตามที่ ก.พ. กำหนด คือถึงวันที่ 30
 กันยายน 2554 แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใน ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 9. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดย
 ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
 ในอัตราที่ ก.พ. กำหนด
 ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
 เพิ่มขึ้นอีก กรมควบคุมโรคอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการคัดเลือก
 ใหม่ก็ได้
 
 10. เงื่อนไข ข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
 กรมควบคุมโรค จะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น
 หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรด
 อย่าได้ หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมควบคุมโรคทราบด้วย
 
 
 ที่อยู่ :  กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 Tel / Fax :  0 2590 3048 หรือ 0 2590 3059
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com