ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมสุขภาพจิต รับ นักวิชาการเงินและบัญชี (1-15 พฤศจิกายน 2553)

กรมสุขภาพจิต รับ นักวิชาการเงินและบัญชี (1-15 พฤศจิกายน 2553 )
 รายละเอียด :   ด้วยกองคลัง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
 พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน
 และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่
 ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๖๔๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ มอบอำนาจ
 การสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการกองเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและ
 เลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
 เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลัง กรมสุขภาพจิต
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑) เบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 ๒) รับ-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 ๓) ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 ๔) ให้คำแนะนำ ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ๕) เป็นผู้แทนหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
 ในความรับผิดชอบ หรือตามคำสั่งแต่งตั้ง
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 (๑)มีสัญชาติไทย
 (๒)มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 (๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 (๖)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ
 ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
 ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
 ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี
 - มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองคลัง อาคาร ๓ ชั้น ๓
 กรมสุขภาพจิต โทร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๔๐ , ๐ ๒๕๙๐ ๘๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในวันและ
 เวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่าย
 มาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
 (๒) ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ฉบับ
 จริงที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ
 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติ
 ภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมา
 ยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
 สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
 ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยน
 ชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกับ)ใบสำคัญ
 ทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนา
 หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครรับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
 อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้
 ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรร
 ครั้งนี้เป็นโมฆะ
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดรับ เวลา สถานที่ในการ
 ประเมินสมรรถนะ
 กองคลัง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และประกาศ
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น
 ๓ กองคลัง กรมสุขภาพจิต และ www.finance.dmh.go.th หรือ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๔๐, ๘๕๖๖
 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดดังนี้
 1. ความรู้ความสามารถ
 - ความรู้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 (ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการคลัง การบริหาร
 การเงินการคลังภาครัฐ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์)
 - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 (word excel power point)
 2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -
 - การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
 - มนุษยสัมพันธ์
 - ความสามรถในการสื่อสาร
 กองคลัง กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนและ
 สอบปฏิบัติก่อน เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่
 เหลือใน ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 (๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้
 คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 (๒)ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
 สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 (๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 กองคลัง กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
 หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กองคลัง กรมสุขภาพจิตกำหนด
 
 
 ที่อยู่ :  กองคลัง กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 Tel / Fax :  0 2590 8140 , 0 2590 8566
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com