ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับ นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2553)

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับ นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2553)
 รายละเอียด :   ด้วยจังหวัดลพบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอา นาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์
 วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
 ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกา หนดลักษณะ
 งานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากา ลังพนักงาน
 ราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ๑. ชื่อตา แหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 ตา แหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
 (๑) ปฏิบัติงานการบริการ การแนะนา หรือการควบคุมเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ
 การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์
 (๒) การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ
 หรืออุปกรณ์ด้านเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งการใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษอื่น ๆ เพื่อการตรวจวินิจฉัย
 วิเคราะห์ ทดสอบสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ การให้คา ปรึกษาแนะนา การสอน อบรม และเผยแพร่
 ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์
 (๔) จัดระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 และมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นตอนก่อน ระหว่างและหลังการตรวจวิเคราะห์
 ระบบการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ระบบการควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
 (๕) ร่วมจัดทา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เช่น ร่วมจัดทา และปฏิบัติ ตามมาตรฐาน
 วิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ HA จัดทา CQI การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล เป็นต้น
 (๖) ประสานงานกับกลุ่มสหวิชาชีพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและ
 แนวทางในการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงาน
 (๗) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 อัตราว่าง จา นวน ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท / เดือน
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 ระยะเวลาจ้าง วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสา หรับตา แหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 ๒.๑ มีสัญชาติไทย
 ๒.๒ มีอายุไม่ต่า กว่าสิบแปดปี
 ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟื อน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กา หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 ๒.๕ ไม่เป็นผู้ดา รงตา แหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจา คุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุดให้จา คุกเพราะกระทา ความผิดอาญาเว้น
 แต่เป็นโทษสา หรับความผิดที่ได้กระทา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทา สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ราชการส่วนท้องถิ่น
 คุณสมบัติเฉพาะตา แหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่า กว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
 เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยนื่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
 พระนารายณ์มหาราช ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 ในวันและเวลาราชการ
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๓ × ๔ ซม. หรือขนาด ๑ นิ้ว
 โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จา นวน ๓ รูป (เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)
 (๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
 กับตา แหน่งที่สมัคร จา นวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสา เร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอา นาจ
 อนุมัติภายในวันปิ ดรับสมัคร
 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
 รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สา เร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
 ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกา หนดวันปิ ดรับสมัครมายื่นแทนได้
 (๓) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร)
 (๔) สา เนาทะเบียนบ้านและสา เนาบัตรประจา ตัวประชาชน จา นวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๕) สา เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสา คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 (ในกรณีชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
 (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จา นวน ๑ ฉบับ
 (๗) สา เนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) สา หรับผู้สมัครเพศชาย
 (๘) สา เนาใบประกอบโรคศิลปะ จา นวน ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสา เนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคา รับรองสา เนาถูกต้องและลงชื่อกา กับไว้ด้วย
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ ๑๐๐.- บาท และเมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว
 จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสา หรับตา แหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตา แหน่งที่สมัคร
 สอบ อันมีผลทา ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร
 และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสา หรับผู้นั้น และจังหวัดลพบุรีจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
 ในการสมัคสอบครั้งนี้
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกา หนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 สมรรถนะ
 จังหวัดลพบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกา หนดวัน เวลา
 สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
 ตึกอา นวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 การประเมินครั้งที่ ๑
 ๑. ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของงาน
 ในตา แหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 การประเมินครั้งที่ ๒
 ๒. ทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลชีววิทยา โลหิต
 วิทยา เคมีคลินิก ธนาคารเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยา
 และจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
 ๓. การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
 ๔. การคิดวิเคราะห์
 ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ๖. การสื่อสารโดยการพูด
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
 ไม่ต่า กว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลา ดับคะแนนที่สอบได้
 
 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 จังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลา ดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด
 ประชาสัมพันธ์ ตึกอา นวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
 ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกา หนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
 ประกาศรับสมัครในตา แหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 ๘. การจัดทา สัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทา สัญญาจ้างตามที่จังหวัดลพบุรีกา หนด
 
 ที่อยู่ :  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com