ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลตำบลสองชั้น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน เทศบาล ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. ถึง 11 ก.พ.54

ประกาศเทศบาลตำบลสองชั้น
 เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
 ..............................................
                       ด้วยเทศบาลตำบลสองชั้น  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  จำนวน  ๑๘  ตำแหน่ง  ๒๐  อัตรา
                       อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบล  แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่  ๔๒ )         พ.ศ.  ๒๕๔๙  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
  ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
  สายงานที่เริ่มจากระดับ  ๑  จำนวน  ๕  อัตรา
        ๑) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทศกิจ  ระดับ  ๑   จำนวน ๑  อัตรา
        ๒) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ  ๑จำนวน  ๑  อัตรา
        ๓) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ  ๑  จำนวน  ๑  อัตรา
       ๔) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การประปา ระดับ  ๑  จำนวน  ๒  อัตรา
 สายงานที่เริ่มจากระดับ  ๒  จำนวน  ๙  อัตรา
        ๑)   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  ๒     จำนวน  ๑  อัตรา
        ๒)  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ  ๒    จำนวน   ๑  อัตรา
        ๓)   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ  ๒    จำนวน   ๑  อัตรา
        ๔)   ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ  ๒     จำนวน   ๒  อัตรา
        ๕)   ตำแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ  ระดับ  ๒     จำนวน  ๑  อัตรา
        ๖)   ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า ระดับ  ๒     จำนวน ๑  อัตรา
        ๗)   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการประปา   ระดับ  ๒    จำนวน   ๑  อัตรา
        ๘)   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  ๒     จำนวน   ๑  อัตรา
 
 สายงานที่เริ่มจากระดับ  ๓  จำนวน  ๖  อัตรา
        ๑)   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ  ๓   จำนวน  ๑  อัตรา
        ๒)   ตำแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยว   ระดับ  ๓    จำนวน   ๑  อัตรา
        ๓)   ตำแหน่ง  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  ระดับ  ๓    จำนวน  ๑  อัตรา
        ๔)   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานเทศกิจ  ระดับ  ๓     จำนวน   ๑  อัตรา
        ๕)   ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  ระดับ  ๓     จำนวน  ๑  อัตรา
        ๖)   ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  ๓     จำนวน   ๑  อัตรา
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
 สอบแข่งขัน  ดังต่อไปนี้
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๖  แห่งประกาศ
 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๙  ดังต่อไปนี้
 (๑)  มีสัญชาติไทย
 (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
 เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
 (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
 (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย        
 (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 (๑๒)  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๓)  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
 งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๔)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ  ๒.๑  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์การพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสามัญได้  ในกรณีดังนี้
 ๑)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม  (๗)  (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๔)
 ๒)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม  (๑๑)  หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว  
 และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
 ๓)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม  (๑๓)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว  และมิใช่
 กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
 การพิจารณายกเว้นการขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  เทศบาลตำบลสองชั้น  
 อาจพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับโดยเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  จะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำโดยลับ
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ
 บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  ๐๙๐๔/ว ๙  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐  หนังสือสำนักงาน  ก.ท.  ด่วนมากที่  มท  ๐๓๑๑ /ว  ๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม ๒๕๕๑  และตามความในข้อ ๕  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑
 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก.)  ของ
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่เทศบาลตำบลสองชั้นกำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้
 ๓.  เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
 คุณวุฒิปริญญาตรี    จะได้รับเงินเดือน  ๗,๙๔๐  บาท
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะได้รับเงินเดือน  ๘,๗๐๐  บาท
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จะได้รับเงินเดือน  ๗,๑๐๐  บาท
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน  ๖,๔๗๐  บาท
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จะได้รับเงินเดือน  ๕,๗๖๐  บาท
   ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
   กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์
 ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.  เว้นวันอาทิตย์  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  
 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
   ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร  และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตนเองและยื่น
 ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้
 ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
 ๖  เดือน  จำนวน  ๓  รูป  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
 ๒)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนา  ถูกต้อง  
 อย่างละ  ๑  ฉบับ
 ๓)  หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค  ก.  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
  (ฉบับจริง)  ปริญญาบัตร  (ฉบับจริง)  และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ฉบับจริง)  กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย  พร้อมสำเนา  อย่างละ           ๑  ฉบับ
 ๔)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ท. ฉบับที่  ๑๖ (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  
 ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน  ๑  ฉบับ
 ๕)  สำเนาเอกสารอื่น ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  (ถ้ามี)  ให้ผู้สมัคร
 สอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเอง  สามารถสมัครได้คนละ  ๑  ตำแหน่ง  ถ้าสมัครเกิน  ๑  ตำแหน่ง  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
   ๖.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
   ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค  ข.)  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค  ค.)  ดังนี้
   ๖.๑  ตำแหน่งระดับ  ๑  ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
   ๖.๒  ตำแหน่งระดับ  ๒  ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
   ๖.๓  ตำแหน่งระดับ  ๓  ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น
 ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นได้
 
 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ตารางสอบ  สถานที่สอบ  และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
   เทศบาลตำบลสองชั้น  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ตารางสอบ  สถานที่สอบ  
 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด  และตรวจสอบผ่านเว็บไซด์   www.songchan.go.th
 ๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
   หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น  ๒  ภาค  คือ
   ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ภาค  ข)  คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน         โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (อัตนัย)  รายละเอียดแนบท้าย
 ๘.๒  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค  ค)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยวิธีการ
 สัมภาษณ์  และหรือภาคปฏิบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  รายละเอียดแนบท้าย
 ๙.  เกณฑ์การตัดสิน
   ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ภาค  ข)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค  ค) และต้องได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค  ค)ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  ด้วย
 ๑๐.  การประกาศผลการสอบแข่งขัน  
   เทศบาลตำบลสองชั้น จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 ๑๑.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
   บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๒  ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบที่ประกาศ  หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชี       ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
 ๑๒.  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 ๑๒.๑  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
 ๑๒.๒  ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูง
 กว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ  นี้  จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
   ๑๒.๓  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล  กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลสองชั้น  ที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย  ๒  ปี  จึงจะสามารถโอน  (ย้าย)  ไปดำรงตำแหน่ง  ณ  ที่แห่งอื่นได้  เว้นแต่เมื่อผ่านทดลองปฏิบัติราชการแล้ว  และมีเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจพิจารณาให้โอน  (ย้าย)  ได้ตามที่เห็นสมควร  และไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือ  ส่วนราชการอื่น  ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไปบรรจุแต่งตั้งเว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น
   ๑๒.๔  ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว  เมื่อถึงลำดับที่ที่จะต้องรับการบรรจุและแต่งตั้งไม่มาแสดงตนเองภายในกำหนดเวลาที่กำหนด  ไม่ว่าจะได้รับหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามหรือมาแสดงตนแต่ไม่แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์  โดยมีลักษณะพฤติกรรม/การกระทำ  ไม่ว่าด้วยประกาใด ๆ ที่ส่อเจตนา  ไม่ขอรับการบรรจุแต่งตั้งต่อหน้าทีพนักงานเจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลสองชั้น  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไปต่อท้ายบัญชีถัดจากลำดับสุดท้ายของบัญชีตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
   ๑๒.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใช้เฉพาะเทศบาลตำบลสองชั้นเท่านั้น
        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓
 
 
 ติดต่อสอบถาม โทร 044180200-1  หรือ  
  www.songchan.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com