ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงาน ปปช. (สนามบินน้ำ) ประการรับสมัครเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 8 ก.พ. 54

สำนักงาน ปปช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังห วัดนนทบุรี 11000
   
 1.ประกาศรับสมัคร :  ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง          
 
 ชื่อตำแหน่ง   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านงานคดี)
 
 อัตราเงินเดือน  7,940 บาท
 
 จำนวน  2 ตำแหน่ง
 
 ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 
 
 รายละเอียดวุฒิ
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านงานคดี)
 1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย และ
 2) สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
 3) มีประสบการณ์ในการว่าความหรือการดำเนินคดีในศาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านงานคดี)
 1) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช.
 2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. goosiam.comในการดำเนินการร่างกฎหมาย
 ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย
 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
  หลักสูตรและวิธีการสอบ
 ๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 - ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 31
 - ประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป และส่วนความผิดที่เกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม
 - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
 ดำเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยจะประเมินผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก และความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
 ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
 ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.ประกาศรับสมัคร :  ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง          
 ชื่อตำแหน่ง :  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านกฎหมาย)
 อัตราเงินเดือน :  7,940 บาท
 ประเภท :    
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  9 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
 
 รายละเอียดวุฒิ :  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านกฎหมาย)
 1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย และ
 2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. หรือที่ ก.พ. มอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการจัดสอบ
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ๓.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านกฎหมาย)
 1) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ในการรับเรื่องร้องเรียน ไต่สวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สิน และงานด้านคดีของสำนักงาน ป.ป.ช.
 2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  หลักสูตรและวิธีการสอบ
 ๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 - ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 31
 - ประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป และส่วนความผิดที่เกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม
 - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
 ดำเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยจะประเมินผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก และความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
 ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
 ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com