ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   รับสมัครบุคลากหลายตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -  28 กุมภาพันธ์ 2554

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   รับสมัครบุคลากหลายตำแหน ่ง
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -  28 กุมภาพันธ์ 2554
 
 
 ตำแหน่งที่ 1 :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (จำนวน  1  อัตรา) พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ  
 สังกัด     : สำนักงานบริหารความเสี่ยง
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   :
 1.  คุณวุฒิระดับปริญญาโท  ด้านพาณิชยศาสตร์  การเงิน  บัญชี  การบริหาร  เศรษฐศาสตร์
 2. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ( Risk  Management)  การควบคุมภายใน
  (Internal  Control)  และการตรวจสอบภายใน ( Internal  Audit)
 3. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้งานได้
 4. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์  และทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร  หรือการตรวจสอบภายใน จะ
 ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 อัตราเงินเดือน  :   12,700  บาท  
 
 ตำแหน่งที่ 2 :   นักรังสีการแพทย์   (จำนวน  1  อัตรา) พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ  
 สังกัด       :   ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   : 1.  คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  2. อายุ 22 – 30 ปี
  3.  มีใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 อัตราเงินเดือน  :   11,000  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  700บาท
 
 ตำแหน่งที่ 3 :   นักวิเทศสัมพันธ์   (จำนวน  1  อัตรา) พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ  
 สังกัด       :   งานสื่อสารองค์กร  หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   :
 1. คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาเอกภาษาอังกฤษ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 22 – 37 ปี
 3.  เพศ  หญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 4.  ความสามารถพิเศษ
    4.1   มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร
    4.2  มีความรู้  ความสามารถในงานวิเทศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
    4.3  มีความสามารถในการประสานงาน
    4.4  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล
    4.5  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และ.เสนอแนะวิธีการแก้ไข
    ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
    4.6  มีความอดทน  กระตือรือร้น และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 อัตราเงินเดือน  :   12,700  บาท  
 ตำแหน่งที่ 4 :   นักวิชาการสารสนเทศ   (จำนวน  1  อัตรา)  พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ  
 สังกัด       :   งานสื่อสารองค์กร  หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซด์
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   :
 1.  คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สถิติ)  การจัดการสารสนเทศ  โสตทัศนศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาอี่นที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน  36  ปี
 3.  เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 4.  ความสามารถพิเศษ
    4.1  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์   กราฟฟิค (Photoshop , Flash)  และสามารถทำ  Webpage  โดยใช้.
   โปรแกรม  Dreamweaver  และ  PGP เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
    4.2  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอัพเดทข้อมูลและพัฒนาเว็ปไซด์ได้
   หลากหลาย
    4.3  มีความสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning)  ได้อย่างเหมาะสมกับพันธกิจ
   ด้านการศึกษา  การวิจัย  การบริการ  และการทำนุบำรุงศฺลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้
    4.4  มีทักษะ  ความสามรถในความรู้ด้านภาษา  PHP  ,MySQL เป็นอย่างดี
    4.5  มีความรู้  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft  Office  (Word  Excel  Powerpoint  และอื่นๆ)  
    และสามารถใช้  Internet  ได้เป็นอย่างดี
    4.6  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดเป็นระบบ  และจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
    4.7 มีความสามารถในด้านภาษษอังกฤษในการสรุปและจัดทำรายงานในระดับดี
    4.8 มีความสามารถในการให้คำปรึกษา  แนะนำ  และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
    รับผิดชอบได้
    4.9  มีความรับผิดชอบ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน  รักการเรียนรู้อยู่เสมอ  กระตือรือร้น  อดทน  เสียสละ  และมีความคิด
    สร้างสรรค์ในการทำงาน
    4.10  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    4.11  มีความอดทน  กระตือรือร้น และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 อัตราเงินเดือน  :   11,000  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  700บาท
 
 ตำแหน่งที่  5                      :   นักนิเทศศิลป์  (จำนวน  1  อัตรา)   พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ  
 สังกัด       :   งานสื่อสารองค์กร  หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซด์
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   :
 1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์  ศิลปกรรม  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 36  ปี
 3.  เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 4.  ความสามารถพิเศษ
    4.1   มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  PC  และ  Macintosh ได้  และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และ
    คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก้การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
    4.2  มีความรู้  ความสามารถในงานช่างศิลป์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  และมีความสามรถและทักษาะใน
    การใช้โปรแกรมต่างๆเช่น  Photoshop  ,  Illustrator  ,  Pagemaker  ,In  Design  ได้  เพื่อสำหรับลักษณะงาน  ออกแบบ  
    Artwork
    4.3  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
    4.4  เข้าใจการบริหารจัดการงานพิมพ์  และผลิตงานศิลป์  เพื่อประกอบการจัดทำผลิตภัณฑ์  และประกอบการทำกิจกรรม  
    การประชาสัมพันธ์สื่อสารต่างๆ  ได้ดี
    4.5  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และเสนอแนะ
    4.6  รักงานด้านการออกแบบ ,  มีความคิดสร้างสรรค์ , ตรงต่อเวลา  ทำงานรวดเร็ว  และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 อัตราเงินเดือน  :   11,000  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  700บาท
 
 ตำแหน่งที่ 6 :       นักประชาสัมพันธ์    (จำนวน  1  อัตรา) พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ  
 สังกัด : หน่วยวิเทศสัมพันธ์  งานสื่อสารองค์กร
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   :
 1.  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์  ศิลปศาสตร์  บริหารธุรกิจ  ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  
 การสื่อสารมวลชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี  
 3. เพศหญิง – ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 4. ความสามารถพิเศษ
     4.1 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร
     4.2  มีความรู้ความสามารถในงานประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
     4.3  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft  office ได้เป็นอย่างดี
     4.4  มีความสามารถในการติดต่อ  ประสานงาน  รักงานด้านการบริการ  บุคลิกภาพดี
     4.5  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
     4.6  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
     ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
      4.7  มีความอดทน  กระตือรือร้น  และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
      4.8  มีความรู้  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนได้เป็นอย่างดี
      4.9   หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 อัตราเงินเดือน  :   11,000  บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว  700บาท
 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล   อาคาร  4  ชั้น  9  สำนักงานคณบดี  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่ 6   ถนนโยธี   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30 น. ในวันราชการ   หรือ Download  ใบสมัครได้ที่  http://www.dt.mahidol.ac.th/adoffice/human_r/hu_9. html และส่งใบสมัครไปที่  E-mail. Address: dtntk@mahidol.ac.th  
 หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตามที่อยู่ดังกล่าว  เบอร์ติดต่อ 02-6607555 ต่องานทรัพยากรบุคคล
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com