ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 54  

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยง านในกำกับของ
 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
 
 ทดสอบฯ ในตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้
 
 ๑. คุณสมบัติทั่วไป
 
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
 
 จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
 
 ๑.๑ มีสัญชาติไทย
 
 ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 
 ๑.๓ สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
 
 ๑.๔ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
 
 ๑.๕ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
 
 ของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 
 ส่วนราชการ เมื่อได้รับการคัดเลือก และประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 
 (องค์การมหาชน) จะต้องลาออกจากราชการ)
 
 ๑.๖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕(๓) (๔) หรือ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
 
 ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
 
 ๑.๖.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 
 ๑.๖.๒ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
 
 ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
 ๑.๖.๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
 
 หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค
 
 การเมือง
 
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน
 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
 
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการ ดังนี้
 
 ๑. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิชาเลขานุการ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 
 การศึกษา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 ๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
 
 ๓. ประสบการณ์ขั้นต่ำ ๒ ปี ในสายงานที่เกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหาร ของหน่วยงานภาครัฐหรือ
 
 ภาครัฐวิสาหกิจ
 
 ๔. มีความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไปเป็นอย่างดี
 
 ๕. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำนักงาน ในระดับดี
 
 ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 
 ๗. ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 ๑.ประสานงานกำหนดการนัดหมาย การประชุม และประสานงานด้านการติดตามงานของ
 
 ผู้อำนวยการ ดูแลต้อนรับ และรับรองแขก โดยประสานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
 
 ๒. กลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนและหลังนำเสนอผู้อำนวยการ และบริหารจัดการงาน
 
 ด้านเอกสารของผู้อำนวยการ
 
 ๓. ร่าง โต้ตอบ พิมพ์หนังสือให้ผู้อำนวยการ
 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
 
 ๓. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันทดสอบฯ หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จดหมายมาที่ ฝ่ายบริหารงาน
 
 บุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖
 
 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้น
 
 วันหยุดราชการ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
 
 ๓.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่สทศ. กำหนด (เขียนใบสมัครด้วยลายมือด้วยตัวบรรจง)
 
 ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
 
 ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
 
 ๓.๔ สำเนาวุฒิบัตรทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา
 
 อย่างละ ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
 
 ๓.๕ ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 
 ๓.๖ ผลงานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครงาน (ถ้ามี)
 
 ๓.๗ หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
 
 ๓.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 
 ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 
 ๑. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
 
 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
 
 ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
 
 หรือวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตาม
 
 ประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ
 
 ๒. ผู้สมัครจะต้องยื่นหรือแนบเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร สถาบันฯ จะ
 
 ไม่รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
 
 ๓. ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่
 
 สมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใด หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด สถาบันฯ จะไม่รับพิจารณา
 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
 
 คัดเลือกในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการ
 
 คัดเลือก ทางเว็บไซต์ของสถาบัน  http://www.niets.or.th และ ณ ที่ทำการของสถาบันทดสอบทาง
 
 การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 
 สำหรับการคัดเลือกนั้น สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยอาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com