ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลเถิน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง เงินนอกงบประมาณ

โรงพยาบาลเถิน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้า ง เงินนอกงบประมาณ
 
      โรงพยาบาลเถิน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง เงินนอกงบประมาณ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545
 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่จ้าง
      1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
      2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
      3. นักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
      4. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
 
      - มีสัญชาติไทย
      - เพศชาย หรือหญิง มีอายุ 21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์นับแต่วันสมัคร
      - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
      - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ปะจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
      -ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
      - ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
      - ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
      - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
      -ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      - ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก หรือคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
      -ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
      -ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
      - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
      - ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมี ดังนี้
 
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
      - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิขาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
      - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
 
 ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย
      - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับใบอนุญาตประกองโรคศิลปะ ๔ ประเภท ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
 
 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
      -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การปกครอง บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
 วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบคัดเลือก และสอบคัดเลือก
      - ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 - 18 พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเถิน หรือ www.thlp.go.th
 
 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมายื่นในการรับสมัครสอบคัดเลือก
      - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
      - ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16
 (พ.ศ. 2536) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
      - หลักฐานการศึกษา
      - หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 
 หลักสูตรการคัดเลือก
      - การสอบภาคปฏิบัติ 60 คะแนน
      - การสอบสัมภาษณ์ 40 คะแนน
 
 เกณฑ์การตัดสิน
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 
 การประกาศขึ้นบัญชี
      การประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ จะประกาศตามลำดับที่ ที่คัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสมัครสอบคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า สำหรับการขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่ วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 การบรรจุและแต่งตั้ง
      ผู้ที่คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามลำดับที่ในบัญชีที่คัดเลือกได้
 
 อัตราค่าจ้าง
      1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้าง 12,440 บาท ต่อ เดือน
      2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้าง 10,030 บาท ต่อ เดือน
      3. ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย อัตราค่าจ้าง 10,030 บาท ต่อ เดือน
      4. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้าง 10,030 บาท ต่อ เดือน
 
 ที่อยู่ : โรงพยาบาลเถิน 96/5 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
 
 Tel / Fax : 054-292016

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com