ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียจำนวน 9 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ก.ย.54

ประกาศเรื่อง การรับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
 จำนวน 9 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2554
 
   
 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ /2554
   เรื่อง  การรับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
 -------------------------------------------------------------
 ด้วย  องค์การจัดการน้ำเสีย  รัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 9  ตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2554 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ก. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
 1. หัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม ระดับ 7       จำนวน 1 ตำแหน่ง
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และปริญญาโท ด้านวิศวกรรมหรือบริหารธุรกิจ
 2. วิศวกร ระดับ 5       จำนวน 1 ตำแหน่ง
 - ปริญญาเอกวิศวกรรม สาขาสิ่งแวดล้อม โดยต้องจบปริญญาโทวิศวกรรม
  สาขาสิ่งแวดล้อม
 3. วิศวกร ระดับ 4  ประจำสำนักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์และประจำสำนักงานสาขาสงขลา     จำนวน 2 ตำแหน่ง
 - ปริญญาโทวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล โดยต้องจบปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 หรือ เครื่องกล
 4. พนักงานบัญชี ระดับ 4 ประจำสำนักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์และประจำสำนักงานสาขาสงขลา  
 จำนวน 2 ตำแหน่ง
 - ปริญญาโทบัญชี สาขาบัญชี หรือ การเงิน โดยต้องจบปริญญาตรี สาขาบัญชี หริอ การเงิน หรือเทียบเท่า)
 5. นิติกร ระดับ 3 - 4       จำนวน 2 ตำแหน่ง - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์ (กรณีระดับ 3)
 - ปริญญาโท หรือเทียบเท่าด้านกฎหมาย (กรณีระดับ 4)
 6. พนักงานสารสนเทศ ระดับ 4       จำนวน 1 ตำแหน่ง - ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า โดยต้องจบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 - ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือผลการทำสอบอื่นที่เทียบเท่า                          
 ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกตามคุณวุฒิที่กำหนด สำหรับแต่ละตำแหน่งในข้อ ก.
 - ระดับ 3 จะต้องบรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือนขั้นต้น  9,670  บาท และพิจารณาเพิ่มประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี                                                                                        
 - ระดับ 4  จะต้องบรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาโท
 อัตราเงินเดือนขั้นต้น  12,090 บาท และพิจารณาเพิ่มประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี
 - ระดับ 5  จะต้องบรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก
 อัตราเงินเดือนขั้นต้น  16,030 บาท และพิจารณาเพิ่มประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี
 - ระดับ 7  จะต้องบรรจุเริ่มต้นด้วย อัตราเงินเดือนขั้นต้น  22,860 บาท และพิจารณาเพิ่มประสบการณ์
 2. จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบก่อสร้างไม่น้อยกว่า 8 ปี  (สำหรับ
 ตำแหน่งหัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม)
 3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ในหน้าที่                                                            
 4. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล  เขียนรายงาน
 และมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 5. มีใบประกอบวิชาชีพ
 - ตำแหน่งหัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม ระดับ 7 มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
 ชั้นสามัญ
 - ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 และระดับ 5
 (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล สิ่งแวดล้อม หรือโยธา มีใบประกอบวิชาชีพระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร)
 - ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และระดับ 4  มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ
 6. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
 (ยกเว้นตำแหน่งหัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม)
 7. จะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
 
 
 ทั้งนี้  กำหนดวันขอรับใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันจันทร์ที่  5  กันยายน 2554  ซึ่งผู้สมัครจะต้องขอรับใบสมัครหรือยื่นใบสมัครตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ในวันและเวลาทำการขององค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษา  ประกอบการสมัครต่างๆ อย่างครบถ้วน  
 ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนั้น  คณะกรรมการสรรหาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ จาก                                                                                                              
 เอกสารการสมัครก่อน   ภายหลังจากปิดรับสมัครไม่เกิน ๗  วัน   โดยองค์การจัดการน้ำเสีย  จะแจ้งและเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยจะปิดประกาศ ณ สถานที่รับสมัครขององค์การจัดการน้ำเสียให้ทราบอีกครั้งต่อไป   หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่  กองทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายอำนวยการ  โทร. 0 2273 8530 - 9  ต่อ 107  Web site : www. wma.or.th  
 
 
 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่     สิงหาคม  2554
 
 
                          (นายไพโรจน์     สัตยสัณห์สกุล)
                        ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย
 
 
 ฝ่ายอำนวยการ  
 กองทรัพยากรบุคคล
 
 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.wma.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com