ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่ว นตำบล จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 8-28 ก.ย.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
 ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา (8-28 ก.ย.54)
   
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
 
 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
 
 ****************************
 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา
 
 อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลดังต่อไปนี้
 
 ๑.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
 
 สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑ จำนวน ๕ ตำแหน่ง คือ
 
 ๑. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑-๓/๔ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๒.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑-๓/๔ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๓.เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑-๓/๔ จำนวน ๒ อัตรา
 
 ๔.ช่างโยธา ๑-๓/๔ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๕.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ๑-๓/๔ จำนวน ๑ อัตรา
 
 สายงานที่เริ่มจากระดับ ๒ จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ
 
 ๑.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๒.เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๓.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา
 
 สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง คือ
 
 ๑.นักวิชาการเกษตร ๓-๕/๖ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๒.นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๔.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๕.นิติกร ๓-๕/๖ จำนวน ๑ อัตรา
 
 -๒-
 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
 
 (๑) มีสัญชาติไทย
 
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 
 ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 
 (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้
 
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 
 (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย
 
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 
 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
 
 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 
 (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 
 (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 
 ความผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 -๓-
 
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน
 
 ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือ
 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 
 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ข้อ ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้
 
 ๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
 
 ๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือ
 
 ราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
 
 ๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี
 
 แล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ข้อ ๘ ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๖ ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติ ตามข้อ ๖ (๖) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ข้อ ๙ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๗ ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับและมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำโดยลับสำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๙๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ และตามความในข้อ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู กำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ
 
 -๔-
 
 ๓. เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
 
 คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท
 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะได้รับเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท
 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท
 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท
 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท
 
 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 ๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
 
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อม
 
 เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
 
 ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปด้วย
 
 ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 
 ๓. หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 (ฉบับจริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ
 
 ๔. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้
 
 ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ๖. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้
 
 ๖.๑ ตำแหน่งระดับ ๑ และระดับ ๒ ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
 
 ๖.๒ ตำแหน่งระดับ ๓ ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท
 
 -๕-
 
 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ
 
 สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สำนักงานท้องถิ่นทุกจังหวัด และตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ www.buriram.go.th
 
 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
 
 โดยวิธีการสอบข้อเขียนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนโดยวิธีการสัมภาษณ์
 
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน
 
 ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และต้องได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ด้วย
 
 ๑๐. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 ๑๑. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ภายในกำหนด ๒ ปี ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 
 -๖-
 
 ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 
 ๑๒.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
 ๑๒.๒ ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิ
 
 การศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
 
 ๑๒.๓ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล กำหนดเงื่อนไขให้ผู้
 
 นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย ๒ ปี จึงจะสามารถโอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่อื่นได้เว้นแต่เมื่อผ่านทดลองปฏิบัติราชการแล้วและมีเหตุความจำเป็นอย่างยิ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลอาจพิจารณาให้โอนย้ายได้ตามที่เห็นสมควรและไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไปบรรจุแต่งตั้ง
 
 ๑๒.๔ ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
 
 ไม่มาแสดงตนภายในกำหนดเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะได้รับหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามหรือมาแสดงตนแต่ไม่แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ โดยมีลักษณะพฤติกรรม/การกระทำไม่ว่าด้วยประการใดๆ ที่ส่อเจตนา ไม่ขอรับการบรรจุแต่งตั้งต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไปต่อท้ายบัญชีถัดจากลำดับสุดท้ายของบัญชีตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 
 ๑๒.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เท่านั้น
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 (นายบุญชวน เม็นไธสง)
 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
 
 ภาคผนวก ก.
 
 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
 
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
 
 ลงวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
 
 ----------------------------------
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 
 ๑. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑
 
 ๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ รหัสตำแหน่ง ๑๐๑
 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๑.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รหัสตำแหน่ง ๑๐๒
 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๑.๓ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ รหัสตำแหน่ง ๑๐๓
 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๑.๔ ตำแหน่ง ช่างโยธา ๑ รหัสตำแหน่ง ๑๐๔
 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๑.๕ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ๑ รหัสตำแหน่ง ๑๐๕
 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง
 
 ๒ สายงานที่เริ่มจากระดับ ๒
 
 ๒.๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๑
 
 ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการแพทย์แผนไทยหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้
 
 ๒.๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๒
 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างกลเครื่อง หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างกลเครื่อง หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๒.๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ รหัสตำแหน่ง ๒๐๓
 
 ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๓. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓
 
 ๓.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๑
 
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทาง
 
 การเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๓.๒ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๒
 
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง
 
 หรือ ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
 
 ๓.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๓
 
 ๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่
 
 ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๒. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทาง
 
 อื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได
 
 ๓.๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๔
 
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์ กฎหมาย การปกครอง การ
 
 บริหาร รัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๓.๕ ตำแหน่ง นิติกร ๓ รหัสตำแหน่ง ๓๐๕
 
 ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโททางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็น
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ผนวก ข
 
 รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
 
 ********************************
 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯแบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ
 
 ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 ๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 
 ตำแหน่งระดับ ๑ จำนวน ๕ ตําแหน่ง ดังนี้
 
 ๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑
 
 โดย ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่
 
 กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
 
 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 
 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 
 ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 
 ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๔. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๖. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๗. หลักบัญชีเบื้องต้น
 
 ๘. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
 ๙. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
 ๑๐. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
 
 ๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑
 
 (๑) ความรู้ในทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 (๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 
 ๖. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 ๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘
 
 ๘. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
 
 พ.ศ. ๒๕๔๖
 
 ๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ๑
 
 โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 
 ๗. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
 
 ๘. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 
 ๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน.
 
 ๑๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๑๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
 ๑๓. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
 
 ๔. ตำแหน่ง ช่างโยธา ๑
 
 (๑) ความรู้ในทางงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 (๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 
 ๗. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๘. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๙. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๑๐. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
 
 ๑๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
 
 ๑๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับ ๑
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 จนถึงปัจจุบัน
 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
 
 ปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๕. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน
 
 ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
 ๗. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
 ๘. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๙. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
 
 ๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 
 ๑๑. ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 ๑๒. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
 
 ตำแหน่งระดับ ๒ จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ
 
 ๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒
 
 (๑) ความรู้ในทางงานสาธารณสุขชุมชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 (๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 
 ๔. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๗. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
 ๘. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 
 ๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๒
 
 โดย ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่ กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 จนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 
 ๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๘. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
 ๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 
 ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 ๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
 
 ๓. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒
 
 โดย ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่ กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 
 ๗. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๘. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๙. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 
 ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 ๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
 
 ตำแหน่งระดับ ๓ จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ
 
 ๑. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ๓
 
 (๑) ความรู้ในทางงานการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 (๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 
 ๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
 
 ๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๙. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
 ๑๐. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
 
 ๑๒. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
 
 ๒. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
 
 ปัจจุบัน
 
 ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๖. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน
 
 ๗. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
 ๘. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
 ๙. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๑๐. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
 
 ๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 
 ๑๒. ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 ๑๓. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
 
 ๓. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓
 
 โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 
 ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
 ๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
 
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๑๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
 
 ๑๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
 
 ๑๓. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
 
 ๔. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓
 
 โดยทดสอบความรู้โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
 
 ๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 
 ๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 
 ๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. ตำแหน่ง นิติกร ๓
 
 (๑) ความรู้ในทางงานกฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 (๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 
 ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 
 ๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 ๙. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 
 ๑๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
 
 ๑๑. ประมวลกฎหมายอาญา
 
 ๑๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 
 ๑๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
 ๑๔. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์
 
 ๑๕. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.๒๕๓๙
 
 ๑๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
 
 ๑๗. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)
 
 
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com