ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 11 อัตรา รับสมัคร 1 – 12 กันยายน 2554

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 11 อัตรา
 
 1. ตำแหน่ง
 
 นักวิชาการ ประจำงานหลักสูตรและแผนการเรียน
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาหรือสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรหรือแผนการเรียน
 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 นักวิชาการประจำงานทะเบียนและประมวลผล
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาหรือสถิติ วิจัย หรือการวัดและประเมินผล หรือปริญญาตรีสาขาอื่น และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล
 
 นักวิจัย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิจัยหรือคณิตศาสตร์หรือสถิติหรือการวัดและประเมินผล
 
 นักวิชาการ ประจำกองพัฒนานักศึกษา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
 
 นิติกร
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์
 
 นักวิชาการประกันคุณภาพ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป,การศึกษา,วิทยาการคอมพิวเตอร์,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์
 
 นักสถิติ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติหรือคณิตศาสตร์
 
 วิศวกรไฟฟ้า
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 
 บุคลากร
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ,บัญชี,รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคล
 
 นักวิชาการพัสดุ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ,บัญชี,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ทางด้านงานพัสดุ
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 1. คุณสมบัติทั่วไป
 1.1 มีสัญชาติไทย
 1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็น
 โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 1.8 ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
 ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 1.9 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89 -
 2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 
 3. การรับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงาน
 อธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ตั้งแต่ 1 – 12 กันยายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้น
 วันหยุดนักขัตฤกษ์) และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835224 - 8 ต่อ 41115 , 42111
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
 4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 4.2 สำเนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง ที่สถานศึกษาออก
 ให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือผู้มีอำนาจอย่างช้าภายใน วันสุดท้ายของรับสมัครจึงจะถือว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำ
 หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชา ที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้อนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่
 ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ จำนวน 1 ชุด
 4.3 สำเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
 4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
 4.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4.8 ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
 4.9 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
 ทั้งนี้ ให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
 (ยกเว้น ข้อ 4.9 ให้นำฉบับจริงมายื่นเท่านั้น)
 
 5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 5.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
 สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับคุณวุฒิ
 ของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
 การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 5.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ ของมหาวิทยาลัย
 ราชภัฏเลย และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
 
 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้
 - ตำแหน่งในระดับปริญญาตรี จำนวน 150 บาท
 - ตำแหน่งในระดับปริญญาโท จำนวน 200 บาท
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดเวลาการสอบ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด เวลา สถานที่เลือกสรร
 และกำหนดการสอบ ดังนี้
 7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 16 กันยายน 2554
 7.2 สอบวิชาเอกและวิชาการ ในวันที่ 20 กันยายน 2554
 7.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 กันยายน 2554
 7.4 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2554
 ปิดประกาศ ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้น และทาง www.lru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่
 042 – 835224 ต่อ 41115 , 4211
 1
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 8.1 ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเอก ความรู้พื้นฐาน
 ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 100 คะแนน
 8.2 ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ ประเมินโดยสอบปฏิบัติและหรือ
 สอบสัมภาษณ์ จำนวน 100 คะแนน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)
 
 9. เกณฑ์การตัดสิน
 9.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
 คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 9.2 และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เมื่อรวมคะแนนกันทุกภาคต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 9.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้
 
 10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จะประกาศผลการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
 ณ ป้ายประกาศงานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และทาง www.lru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
 อันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะ
 งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 11. รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรและเริ่มปฏิบัติงาน
 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเข้ารายงานตัวใน วันที่ 3 ตุลาคม 2554 เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏเลย กำหนดและเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สมัคร
 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่มีและภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือ
 คล้ายคลึงกัน หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะเรื่องเดียวกันได้ มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏเลย อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ หรืออาจจะ
 ดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
 
 12. การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
 จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างพนักงานราชการ
 พ.ศ. 2547
 
 ---------------------------------------------------------------
 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (50 คะแนน)
 1. ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและวิสัยทัศน์
 2. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
 2.1 ระเบียบว่าด้วยการลา
 2.2 ระเบียบว่าด้วยการมาปฏิบัติราชการ
 2.3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 2.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 
 ข. ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก (50 คะแนน)
 1. ความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอก
 2. ทดสอบภาคทฤษฎีและหรือปฏิบัติ
 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
 ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
 ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
 การปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
 
 ................................................................
 
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ครั้งที่ 1 / 2554
 ประกาศลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554
 รับสมัคร 1 – 12 กันยายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 กันยายน 2554
 สอบข้อเขียน 20 กันยายน 2554
 ประกาศผลสอบข้อเขียน 26 กันยายน 2554
 สอบสัมภาษณ์ 29 กันยายน 2554
 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2554
 รายงานตัวและปฏิบัติงาน 3 ตุลาคม 2554
 
   
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com