ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้-10 ม.ค. 55

องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายน อกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 
 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 - มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัครสอบ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
 
 หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน และบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกาเบิกเงิน เช่น บัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่าย ตรวจทานงบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา ทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 
 1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 
 6. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
 ผู้สมัครใดที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง มีหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 วิธีการสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร
 
 วิธีการสมัคร
 
 1. ผู้สมัครสอบแต่ละคนสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 
 2. ผู้สมัครสอบติดต่อขอซื้อเอกสารใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ในราคาชุดละ 30 บาท
 
 3. ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง โดยใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำแล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วยข้อความ ‘ขอรับรองว่าสำเนาถูกต้อง’ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ
 
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรประจำตัวให้แก่ผู้สมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องเก็บรักษาบัตรประจำตัวนี้ไว้ตลอดการสอบคัดเลือกและต้องนำมาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับการสอบคัดเลือก หรือเมื่อมาติดต่อเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสลบโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในครั้งนี้
 
 5. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.(2.1) และคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครสอบนี้และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 
 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือในภายหลังตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบให้กับผู้สมัครสอบ
 
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณรตามหนังสือที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2521 ออกตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือกก็ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
 
 - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อ-สกุล ของผู้สมัครพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หลักฐานวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังต่อไปนี้
 
 - สำเนาใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 ฉบับ
 
 - สำเนาระเบียนหรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) จำนวน 2 ฉบับ
 
 - ใบสำคัญทางทหาร (สด.9) หรือหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (สด.43) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุลไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป จำนวน 3 รูป
 
 - ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - ใบรับรองประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 100 บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ออกใบรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว หรือได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบ แล้วแต่กรณี เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด
 
 วัน เวลารับสมัคร วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ถึง 10 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
 สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง หมู่ที่ 2 บ้านแม่หลองน้อย ตำบลสบโขง อำเภอกอก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5331-7543 ต่อ 102 หรือทางอีเมล sobkhong@sobkhong.org
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพร้อมสถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ 13 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง และทางเว็บไซต์ http://www.sobkhong.org โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร
 
 เงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าตอบแทน
 
 - ผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงจะเรียกมาทำสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบได้ตามลำดับการขึ้นบัญชีในครั้งนี้ วันเริ่มปฏิบัติงานและเริ่มสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงกำหนด
 
 - ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรและทำสัญญาจ้างจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com