ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มกราคม 2555


 
 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  2 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 10,010  บาท ระยะเวลา 8 เดือน  รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
 
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มกราคม 2555
 
 ณ  ศูนย์ข้อมูล ชั้น 2 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  023068778
 
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 คุณศลิษฏา  เทียมกลาง
 
  ศูนย์ข้อมูล  กองกลาง  023068778
 
 รายละเอียดการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 ของศูนย์ข้อมูล กองกลาง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 
 
 ๑.ขอบเขตของงาน
 ๑.๑ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ๑.๒ ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
 ๑.๓ ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการใช้โปรแกรม
 ๑.๔ รวบรวม จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล (Meta Data) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นให้บริการข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูลในระยะต่อไป
 ๑.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Internet)
 ๑.๖ จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในด้านข้อมูลสารสนเทศ
 ๑.๗ จัดเตรียม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลในรูปดิจิตอลเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๑.๘ ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและภายนอกสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ๑.๙ เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ๒. ระยะเวลาการจ้าง  
 ระยะเวลา ๘  เดือน  (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
 ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๓.๑  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารเทศ สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๓.๒  อายุ  ๒๒  ปีขึ้นไป  
 ๓.๓  มีความรู้ในวิชาการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๓.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อสื่อวีดิทัศน์ ใช้งานโปรแกรม Multimedia, Graphics Design เช่น Adobe Photoshop, Flash, in design, Adobe premiere เป็นต้น ได้
 ๓.๕ มีความรู้ในการออกแบบด้วยโปรแกรม Graphics  และสามารถใช้เครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver, FrontPage หรือ CMS ต่าง ๆ ได้
 ๓.๖  มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
 ๓.๗  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และสรุปเหตุผลเพื่อนำไปจัดหมวดหมู่ในการพัฒนาเว็บไซต์และใช้ประโยชน์ต่องานของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้
 ๓.๘  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์  และปฏิภาณไหวพริบที่ดี  
 
 ๔.  ข้อบังคับและระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
 ๔.๑  ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ข้อมูล กองกลาง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ๔.๒  ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
 ๔.๓  เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงานโดยเคร่งครัด
 ๔.๔  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจจริง
 ๔.๕  ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ
 ๔.๖  ไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานต่อผู้ว่าจ้าง
 ๔.๗  ไม่ละทิ้งหน้าที่ ขาดงานหรือหยุดงาน เกินกว่า ๓ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 ๔.๘  ไม่จงใจหรือปฏิบัติงานให้ล่าช้า
 ๔.๙  ไม่เปิดเผยข้อความใด ๆ อันเป็นเรื่องปกปิดหรือความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 
 ๕.ค่าจ้าง 10,010  บาท
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com