ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค.55


 เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้
 
 พนักงานจ้างทั่วไป
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 
 1. ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
 
 - อ่านออกเขียนได้ มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
 - มีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับช่วยพนักงานดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
 
 2. นักการ
 
 - อ่านออกเขียนได้ มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
 - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเปิด-ปิดสำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
 
 กองช่าง
 
 1. คนงาน 5 อัตรา
 
 - อ่านออกเขียนได้
 
 - มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
 - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ ปัดกวาด เช็ดถูทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำ จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสถานศึกษา เดินรับ/ส่งหนังสือราชการ เก็บล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายได้
 
 กองวิชาการและแผนงาน
 
 1. คนงาน 2 อัตรา
 
 - อ่านออกเขียนได้
 
 - มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
 
 - ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้แรงงาน
 
 - ต้องปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสาย การติดตั้งและควบคุมเครื่องขยายเสียง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 1. คนงาน 11 อัตรา
 
 - อ่านออกเขียนได้
 
 - มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 
 - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ ปัดกวาด เช็ดถูทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำ จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสถานศึกษา เดินรับ/ส่งหนังสือราชการ เก็บล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายได้
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 
 1. พนักงานขับรถยนต์
 
 - เพศชาย อ่านออกเขียนได้ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (กรมการขนส่งทางบก) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 
 กองช่าง
 
 1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 กองสวัสดิการสังคม
 
 1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
 
 กองการศึกษา
 
 1. ผู้ช่วยครู
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครู วิชาเอกบรรณารักษ์ บรรณารักษศาสตร์ห้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 
 - เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา หรือได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตวิชาชีพครูจากคุรุสภา
 
 กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
 
 1. ผู้ช่วยพยาบาล
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่ำกว่าหลักสูตรดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรทางวิชาการพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีครึ่ง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 - วุฒิ ปวช. ด้านการเงินและการบัญชี และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 4. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
 
 - เพศชาย อ่านออกเขียนได้ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (กรมการขนส่งทางบก) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 
 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
 
 หลักฐานในการสมัคร
 
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาปริญญาบัตร ใบสุทธิ หรือประกาศนีย บัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน (ถ้ามี)
 
 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
 6. ใบรับรองแพทย์ (ให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน)
 
 7. ผู้สมัครเพศชายต้องนำหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) หรือหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือ (สด.8) ตัวจริงมาแสดงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 8. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ทุกตำแหน่ง
 
 อัตราค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. ค่าตอบแทน 6,050 บาท วุฒิ ปวท. ค่าตอบแทน 6,800 บาท วุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน 7,460 บาท วุฒิปริญญาตรี ค่าตอบแทน 8,340 บาท พนักงานจ้างทั่วไป ค่าตอบแทน 5,340 บาท
 
 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com