ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 28 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
  รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้
 
 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง
 
 2. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟิสิกส์ ฟิลิกคัล
 
 3. ผู้ช่วยนายช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์การแพทย์
 
 4. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา
 
 5. คนงานทั่วไป
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา (จบการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ)
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัครสอบ โดยยื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป ขนาด 1x1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย
 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันตรวจรักษา จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 
 6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
 
 ตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท ตำแหน่งต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 50 บาท
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ (สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น)
 
 ขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
 
 1. ผู้ช่วยครูเอกภาษาไทย 2 อัตรา
 
 2. ผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 2 อัตรา
 
 3. ผู้ช่วยครูเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
 
 4. ผู้ช่วยครูเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
 
 5. ผู้ช่วยครูเอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
 
 6. ผู้ช่วยครูเอกนาฏศิลป์ 2 อัตรา
 
 7. ผู้ช่วยครูเอกแนะแนว 2 อัตรา
 
 8. ผู้ช่วยครูเอกบรรณารักษ์
 
 9. ผู้ช่วยครูเอกเกษตร
 
 10. ผู้ช่วยสันทนาการ 4 อัตรา
 
 คุณสมบัติ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัครสอบ โดยยื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย
 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ไม่เกิน 3 เดือน
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
 7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 100 บาท
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ (สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น)
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com