ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 23 ตำแหน่ง มากกว่า 39 อัตรา บัดนี้-29 ก.พ.55

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
 
  ด้วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้  
  1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ จำนวน 7 อัตรา
  2. นักรังสีการแพทย์ สังกัดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ  จำนวน 1 อัตรา
  3. นักรังสีการแพทย์ สังกัดหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์  จำนวน 1 อัตรา
  4. นักรังสีการแพทย์ สังกัดหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา  จำนวน 2 อัตรา
  5. นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยพยาธิวิทยา  จำนวน 1 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  7. พยาบาลวิชาชีพ สังกัดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
  8. พยาบาลรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
  9. พยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา
  10. พยาบาลผู้ป่วยใน จำนวน 3 อัตรา  
  11. Programmer จำนวน 3 อัตรา
  12. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  13. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
  14. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
  15. พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
  16. พนักงานธุรการ OPD (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 4 อัตรา
  17. พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล OPD (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 4 อัตรา
  18. พนักงานธุรการ หน่วยห้องผ่าตัด (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
  19. พนักงานปฏิบัติการ หน่วยห้องผ่าตัด (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
  20. พนักงานปฏิบัติการ หน่วยจ่ายกลาง (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
  21. พนักงานปฏิบัติการ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง (ประเภทสัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
  22. พยาบาลวิชาชีพ Part – Time จำนวนหลายอัตรา
  23. ผู้ช่วยพยาบาล Part – Time จำนวนหลายอัตรา
 
  โดยมีรายละเอียดย่อย ดังนี้
 
   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  ดังนี้
  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
  8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
  9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
  10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะ
  กระทำผิดวินัย
 
 
   ตำแหน่ง / จำนวน / คุณสมบัติที่รับสมัคร
 
  ตำแหน่ง    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ จำนวน 7 อัตรา
 
  1. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 2 อัตรา
  2. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
  3. สาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  5. สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด จำนวน 1 อัตรา
  6. สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 1 อัตรา
 
 
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
  2. วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร / สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)  / ศัลยศาสตร์ /  สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา / สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด / สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
  3. มีความสนใจในด้านการรักษาและงานวิจัยวิชาการหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ทุน หรือมีพันธะผูกพันกับสถาบันอื่นๆ
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1. งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
  2. ร่วมดูแลรับผิดชอบงานกลุ่ม Liver Cancer Care Program, Lung Cancer Care Program รวมถึง Cancer Care Program อื่นๆ ในอนาคต
  3. รับปรึกษาการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแผนกอื่นๆ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  4. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก (แผนก ICU)
  5. ทำการศึกษาวิจัยในสาขามะเร็งที่ได้รับมอบหมายและงานวิชาการต่างๆ
  6. ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษา (Tumor Board)
 
 
 
  ตำแหน่ง    นักรังสีการแพทย์ สังกัดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ  
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค  
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
  3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  4.  สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางรังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  5.  ประพฤติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหลักวิชาที่ถูกต้องด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
  6.  มีความสามารถในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งจากการศึกษาค้นคว้า ฝึกอบรมวิจัย และประสบการณ์จากการทำงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
  7.  สามารถปรับตัวในการทำงานเป็นกลุ่ม เนื่องจากงานรังสีเทคนิค เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ต่างสาขา เช่น รังสีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักฟิสิกส์การแพทย์ เป็นต้น
  8.  สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ผู้ร่วมงาน หรือบุคลากรสาขาอื่น และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.  ควบคุมการทำงานเครื่องถ่ายภาพและบันทึกภาพการทำงานของอวัยวะภายในด้วยสานเภสัชรังสี และเครื่องนับวัดปริมาณรังสีจากร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับการฉีด การกิน การสูดดมสารเภสัชรังสีเพื่อวินิจฉัย และ/หรือ ติดตามผลการรักษาโรค สำหรับเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เช่น PET/CT   SPECT/CT สามารถปรับตั้งภาพพารามิเตอร์ให้ได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพดีที่สุด ประมวลภาพและสามารถเรียกข้อมูลภาพกลับมาดูได้อย่างถูกต้อง
  2.  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างภาพและคำนวณค่าทางสรีรวิทยาจากภาพได้อย่างถูกต้อง
  3.  ใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการร่วมกับสารกัมมันตรังสี ในการวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยตลอดจนควบคุมการทำงานเครื่องนับวัดปริมาณรังสี วัดสิ่งส่งตรวจแล้วรายงานผลการตรวจเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและพยากรณ์ความรุนแรงของโรค
  4.  ร่วมตรวจสอบการประกันคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  5.  ร่วมจัดระบบการเก็บสารเภสัชรังสี การกำบังรังสี การป้องกันการปนเปื้อนสารเภสัชรังสีระหว่างคน เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมการกำจัดกากสารเภสัชรังสีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  6.  ร่วมรับผิดชอบงานป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย บุคคลที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
  7.  เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนถ่ายภาพ อธิบายขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ถ่ายภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย
  8.  ถ่ายภาพอวัยวะและประมวลผลข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับสารเภสัชรังสี โดยวิธีรับประทาน ฉีด หรือสูดดมด้วยเครื่อง Scintillation Gamma Camera และประมวลผลข้อมูล
  9.  ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง Gamma Camera เครื่องวัดรังสี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
  10. ตรวจวัดการปนเปื้อนของเภสัชรังสีบนเตียงสำหรับการตรวจ รวมทั้งห้องที่ตรวจผู้ป่วย
  11. ช่วยกำจัดกากสารเภสัชรังสี
  12. ป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย สอนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษารังสีเทคนิค โดยให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือ และเทคนิคการถ่ายภาพ
  13. ช่วยงานวิจัยของแพทย์ ศึกษาวิจัยและมีส่วนร่วมในงานวิจัยของหน่วยงาน
  14. เป็นกรรมการ / อนุกรรมการ ในคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
  คุณสมบัติในการคัดเลือก :
  หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 
  ตำแหน่ง    นักรังสีการแพทย์ สังกัดหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. จบวุฒิการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมการทำงานเครื่องถ่ายภาพและบันทึกภาพการทำงานของอวัยวะภายในด้วยสารเภสัชรังสี และเครื่องนับวัดปริมาณรังสีจากร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับการฉีด การกิน การสูดดมสารเภสัชรังสีเพื่อวินิจฉัย และหรือติดตามผลการรักษาโรค สำหรับเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เช่น SPECT สามารถปรับตั้งพารามิเตอร์ให้ได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพดีที่สุด ประมวลภาพและสามารถเรียกข้อมูลภาพกลับมาดูได้อย่างถูกต้อง
  2. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างภาพและคำนวณค่าทางสรีรวิทยาจากภาพได้อย่างถูกต้อง
  3. ใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการร่วมกับสารกัมมันตรังสี ในการวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยตลอดจนควบคุมการทำงานเครื่องนับวัดปริมาณรังสี วัดสิ่งส่งตรวจแล้วรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและพยากรณ์ความรุนแรงของโรค
  4. ร่วมตรวจสอบการประกันคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  5. ร่วมจัดระบบการเก็บสารเภสัชรังสี การกำบังรังสี การป้องกันการปนเปื้อนสารเภสัชสีระหว่างคน เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมการกำจัดกากสารเภสัชรังสีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  6. ร่วมรับผิดชอบงานป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย บุคคลที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
  7. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนถ่ายภาพ อธิบายขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ถ่ายภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย
  8. ถ่ายภาพอวัยวะและประมวลผลข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับสารเภสัชรังสี โดยวิธี รับประทาน, ฉีด, หรือสูดดมด้วยเครื่อง Scintillation Gamma Camera และประมวลผลข้อมูล
  9. ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง Gamma Camera, เครื่องวัดรังสี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
  10. ตรวจวัดการปนเปื้อนของเภสัชรังสีบนเตียงสำหรับการตรวจ รวมทั้งห้องที่ตรวจผู้ป่วย
  11. ช่วยกำจัดกากสารเภสัชรังสี
  12. ป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยสอนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษารังสีเทคนิค โดยให้คำแนะนำสอนการใช้เครื่องมือ และเทคนิคการถ่ายภาพ
  13. ช่วยงานวิจัยของแพทย์, ศึกษาวิจัยและมีส่วนร่วมในงานวิจัยของหน่วยงาน
  ตำแหน่ง    นักรังสีการแพทย์ สังกัดหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา  จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. จบวุฒิการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
  3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  4. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
  5. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
  6. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง
  7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  1.จำลองการรักษา
  -จัดท่าและยึดตรึงผู้ป่วยโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
  -ทำการจำลองการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ โดยใช้เครื่อง CT – Simulation เครื่อง Simulation และเครื่อง CT – PET Scan
  2.การฉายรังสี
  -จัดท่าและยึดตรึงผู้ป่วยโดยเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตรงกับที่จำลองการรักษา
  -ทำการตรวจสอบตำแหน่งที่ฉายรังสีผู้ป่วย โดยการใช้เอ็กซเรย์ธรรมดา (kV image) หรือตัด CBCT ที่เครื่องฉายก่อนเริ่มฉายผู้ป่วย
  3.ควบคุมการทำงานของเครื่อง CT – Simulation , Simulation เครื่องเร่งอนุภาค (Linac) เครื่องเอ็กซเรย์ C – arm และเครื่องใส่แร่ (High Dose Rate)
  4.ควบคุมการทำงานของเครื่องแสดงคลื่นการหายใจของผู้ป่วยที่ห้อง CT – Simulation และห้องฉายรังสี Linear accelerator เพื่อฉายรังสีด้วยเทคนิค Gating และตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณรังสีของเครื่องฉายรังสี Linear accelerator ร่วมกับนักฟิสิกส์ก่อนการฉายรังสี
  5.จัดท่าผู้ป่วยเพื่อฉายรังสีในแต่ละวันให้เหมาะสม
  6.ศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางด้านรังสีการแพทย์
  7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
  ตำแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์ หน่วยพยาธิวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า  
  2. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักเซลล์วิทยาและมีใบประกาศนียบัตร
  2. มีประสบการณ์ทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างน้อย 1 ปี  
  3.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  4.  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับผู้รับบริการและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี  
  5.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาและการปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
  6.  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
  7.  มีจิตสำนึกรักในงานบริการ มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 
  เน้นงานทางด้าน cytopathology, surgical pathology และงานทางห้องปฏิบัติการทั่วไป
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา :
  1.  ลงทะเบียนรับสิ่งส่งตรวจทั้งทาง Cytopathology และ Surgical Pathology
  2.  รับผิดชอบงานทางด้าน Cytopathology เช่น การเตรียมสิ่งส่งตรวจ การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น
  3.  รับผิดชอบปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้าน Surgical Pathology  เช่น การทำบล็อกชิ้นเนื้อ การตัดชิ้นเนื้อด้วยเครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Microtome) งานการเตรียมสไลด์ การย้อมสี เป็นต้น
  4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านธุรการห้องปฏิบัติการ :
  1.  ดูแลระบบการจัดเก็บ Slides ในหน่วยพยาธิวิทยา  
  2.  จัดเตรียมข้อมูลการขอตรวจทางพยาธิวิทยาให้พยาธิแพทย์
  3.  รวบรวมสถิติรายการขอตรวจทางพยาธิวิทยา ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน  
  4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านคุณภาพ :
  1.  จัดทำเอกสารงานคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 15189
  2.  ปฏิบัติงานตามกรอบของมาตรฐาน ISO 15189
 
  คุณสมบัติในการคัดเลือก :
  หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
  ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่เวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. เพศชาย / หญิง
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเวชสถิติ
   3. มีความรู้ด้านเวชระเบียนและเวชสถิติเป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  5. มีความรู้และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  6. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียนและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะด้านการจัดการงานเวชระเบียนและสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  1.ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ ระบบการเรียกเก็บเงิน UC ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  2.วิเคราะห์และจัดระบบงานเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ
  3.บริหารงานเวชระเบียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานงานเวชระเบียน
  4.จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพระดับหน่วยงาน ระดับโรงพยาบาล
  5.บริหารทรัพยากร(4M)ในงานเวชระเบียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  6.บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาผู้ป่วย
  7.ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เวชสถิติของโรงพยาบาล
  8.จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพระดับหน่วยงาน ระดับโรงพยาบาล
  9.แปลผลการวินิจฉัยให้เป็นรหัสโรค  รหัสการผ่าตัด (Code)ตามมาตรฐานบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก (WHO)เช่น ICD-10 ,ICD-9-CM,ICD-DA,ICD-O, Snowed Code ติดตามและตรวจสอบรหัส ICD ที่ให้ไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึกย้อนหลังในระบบOPD HIS 100 ราย/วัน
  10.วิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มวินิจฉัยโรค(DRG)เพื่อประกอบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
  11.นิเทศการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้ด้านเวชระเบียนที่ถูกต้อง
  12.พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)ให้คุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
  13.จัดทำสถิติของโรงพยาบาลในด้านการให้บริการทางการแพทย์ต่างๆเช่น สถิติโรค อัตราการตาย  อัตราการครองเตียง ฯลฯ
  14.ออกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานเวชระเบียน
  15.จัดทำระบบ website และนำเสนอข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  16.รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติตัวชี้วัดคุณภาพงานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
  17.ประชุมร่วมกับหน่วยรหัสโรค เพื่อรับฟังนโยบาย ปัญหา และเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
  18.งานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของหน่วยงาน
 
  ตำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านพยาบาลศาสตร์  สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้น 1
  2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ :
  1.ดูแลรับผิดชอบการให้สารเภสัชรังสีและContrast แก่ผู้ป่วย  แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในการตรวจให้ผู้ป่วยเพื่อให้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉินเฉพาะหน้า
  2.ดูแลการจัดสภาพแวดล้อม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.เป็นกรรมการ/คณะทำงานประชุมกับทีมสุขภาพ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพยาบาลในหน่วยงาน
 
  ตำแหน่ง    พยาบาลรังสีวินิจฉัย  จำนวน 1 อัตรา
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.  ดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและซักประวัติการใช้ยา การแพ้ยา
  2.  จัดเตรียมและฉีด Contrast media เข้าทางหลอดเลือดดำในการตรวจพิเศษต่างๆ ตามคำสั่งของแพทย์
  3.  ช่วยในการทำ Angiography  และ Interventional Radiology
  4.  จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ สำหรับการทำหัตถกรทางรังสีวินิจฉัย และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
 
  ตำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ  หน่วยห้องผ่าตัด  จำนวน 2 อัตรา
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  .1สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.  ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
 
  ตำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ  หน่วยผู้ป่วยใน  จำนวน 3 อัตรา
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  .1สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการพยาบาล
  2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.  ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน
 
  ตำแหน่ง    PROGRAMMER  จำนวน 3 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Based and Web Based Programming เช่น Visual Basic, Visual C#, VB.NET, MS Access, MySQL เป็นต้น
  4. สามารถออกแบบ  เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายได้
  5. สามารถพัฒนา  ดูแล  แก้ไขโปรแกรมขององค์กรให้ทำงานได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
  7. มีความขยันและอดทนในการทำงาน และมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  2.ประสานงานกับผู้ใช้งานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
  3.วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งระบบต่างๆ ที่จะพัฒนาขึ้น
  4.ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ให้กับบุคลากร รับทราบปัญหาและความต้องการของผู้ใช้
  ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database  Administrator) จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2.มีความรู้ความสามารถทางด้าน Web Application, PHP, My SQL, CSS, Java script, XML
  3.มีความรู้เบื้องต้นด้าน MS SQL Server
  4.มีความรู้และความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ Server
  5.สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ ด้วย My SQL Database ได้เป็นอย่างดี
  6.สามารถดึงข้อมูลจาก MS Access, MS Excel เข้า My S
  7.มีทักษะในการประสานงานระหว่างทีมงานและผู้ใช้งาน
  8.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นหาความรู้ใหม่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  9.สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน ได้ในระดับเบื้องต้น
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.สร้างแบบบันทึกข้อมูลวิจัย (case record form) ผ่านเว็บไซต์
  2.ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งานของฐานข้อมูลวิจัย
  3.กำหนดความปลอดภัยและสิทธิการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย
  4.ดูแลฐานข้อมูล / จัดการเกี่ยวกับการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ตรวจสอบการใช้งานและบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูล
  5.ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งานที่ใช้งานฐานข้อมูล
  6.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
  คุณสมบัติในการคัดเลือก :
  หากมีผลงานในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
  ตำแหน่ง    นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
  2.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  3.  มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
  4.  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  งานโภชนบำบัด ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเรื่องอาหารที่จัดให้ผู้ป่วย คือ อาหารธรรมดา อาหารบำบัดโรค หรืออาหารเฉพาะโรค และอาหารทางสายให้อาหาร เป็นรายบุคคล แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
  งานโภชนบำบัดเฉพาะราย (Case Nutrition Therapy)
  1.  ร่วมเป็นทีมดูแลผู้ป่วยในการแปลคำสั่งแพทย์เป็นอาหารที่ถูกต้องรสชาติดี และเหมาะสมกับภาวะของโรค
  2.  วางแผนการโภชนบำบัด แก่ผู้ป่วยโดยให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ ให้ความรู้และคำแนะนำ คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและสภาวะโรคของผู้ป่วย ปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับอาหารได้ และเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเจ็บป่วย
  3.  ติดตามประเมินการกินอาหารและการยอมรับอาหารของผู้ป่วย ควบคุม กำกับ ดูแลความถูกต้องของอาหาร
  4.  การเตรียมและบริการอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร GMP HACCP คุณค่าทางโภชนาการ
  5.  ดูแล ประเมิน ติดตามการให้โภชนบำบัดอย่างต่อเนื่อง
  6.  ประเมินภาวะทางร่างกาย Anthropometric measurement
  7.  ประเมินภาวะทางโภชนาการ Dietary assessment และ Calorie counting  
  8.  ให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการที่ถูกต้องกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคต่างๆ และปรับสัดส่วนสารอาหาร และพลังงานที่คนไข้ได้รับให้เหมาะสมกับสภาวะโรค
  9.  จัดเตรียมข้อมูลคนไข้เพื่อติดตามผลการรักษา
  10. จัดเก็บข้อมูลคนไข้เพื่อทำการวิจัยทางสถิติ และเป็นข้อมูลในการทำมาตรฐาน HA
  11.  เก็บข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรงพยาบาล
  งานโภชนาการบำบัดรายกลุ่ม (Group Nutrition Therapy)
  1. ให้ผู้ป่วยและญาติทราบวิธีดูแลสุขภาพและการประเมินภาวะโภชนาการอย่างง่ายสำหรับผู้ป่วย
  2.  ให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการที่ถูกต้องกับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคต่างๆ เก็บข้อมูลสถิติผู้ป่วย
  3.  จัดทำแผ่นพับให้ความรู้ เตรียมเอกสาร และข้อมูลในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ
  4.  จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารและโภชนาการให้กับผู้ป่วยและญาติหรือผู้ที่สนใจ
  งานวิจัยและวิชาการ
  1.  จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโภชนาการ
  2.  ดำเนินการวิจัย
  3.  ประสานงานโครงการวิจัยระหว่างโรงพยาบาลกับโครงการวิจัย
  4.  เขียนโครงการวิจัยเพื่อทำการขอทุนจากหน่วยงานต่างๆ
  5.  สรุปและจัดทำข้อมูลผลการวิจัยของโครงการวิจัย
  คุณสมบัติในการคัดเลือก :
  หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
      ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. จบวุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต และ/หรือ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือบริหารเภสัชกิจ
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  3. มีความสนใจด้านโรคมะเร็ง และพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง เพื่อนำมาพัฒนางานเภสัชกรรมในลักษณะเฉพาะทาง การดูแลผู้ป่วย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยระดับโมเลกุล การเข้าถึงยาราคาแพงของประชาชน ประเด็นความคุ้มค่าในการเลือกใช้ยากับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยทางยามะเร็งในแง่ความเทียบเท่าทางเภสัชวิทยา ซึ่งอาจต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต
  4. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และทีมในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างระบบงาน และในการดูแลผู้ป่วย
  5. มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา โดยเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานในเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง
  6. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูล
  7. มีความอดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  8. มีประสบการณ์ด้านงานผสมยาเคมีบำบัด เป็นส่วนเสริมในการพิจารณา
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1. การพัฒนาระบบการจัดจ่ายยา และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงประวัติการใช้ยาผู้ป่วย อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  2. การพัฒนาระบบการจัด ผสม และจ่ายยาเคมีบำบัด ตามสูตรการรักษา ในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความเชื่อมโยงเป็นระบบกับแพทย์และพยาบาล และให้เป็นระบบที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงความผิดพลาด
  3. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลยาเชิงรุก
  4. การทบทวนข้อมูลยาใหม่ที่แพทย์เสนอเข้าบัญชีโรงพยาบาล
  5. งานร่าง และรวบรวม เอกสารคุณภาพ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงาน
  6. การจัดการ การเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาในโครงการวิจัย
  7. งานผสมยาเคมีบำบัด
  8. งานดูแลผู้ป่วยด้านยาเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาด้านต่าง ๆ
 
  คุณสมบัติในการคัดเลือก :
  หากมีประสบการณ์ทางด้านการผสมยาเคมีบำบัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
      ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร     (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) หรือเทียบเท่า
  2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และความก้าวหน้าทางวิชาการต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  3. นำความรู้ด้านเภสัชกรรมเบื้องต้น ไปปฏิบัติงานช่วยเภสัชกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  5. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
  6. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (เช้า บ่าย และดึก) ได้ และทำงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  8. มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.การบริหารคลังยา  ได้แก่
  1.1 การออกใบสั่งซื้อ และการดำเนินการด้านเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง
  1.2 การรับยาและเวชภัณฑ์เข้าคลัง การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
  1.3 การจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ และคุณสมบัติของยาเพื่อป้องกันปัญหายาเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุ
  1.4 ตรวจสอบและรายงานอายุของยา
  2.การจัดยา  ได้แก่
  2.1 จัดยาตามฉลากได้อย่างถูกต้อง
  2.2 ส่งมอบยาที่ตรวจสอบแล้วทาง dumb waite
  2.3 จัดยา daily dose ใส่รถยา
  2.4 ทำการออกยา daily dose จากระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริการผู้ป่วยในวันรุ่งขึ้น
  2.5 สามารถติดต่อสื่อสารและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ และสามารถส่งต่อปัญหา
  ให้เภสัชกรดำเนินการต่อได้ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้เอง
  2.6 ตรวจสอบไม่ให้มีการปะปนของยาในภาชนะบรรจุ
  2.7 การแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า
  3. การเตรียมยาเคมีบำบัด
  3.1  การผสมยาเคมีบำบัด ภายใต้ความเห็นชอบ หรือความควบคุมของเภสัชกร
  3.2  การจัดเตรียมยาเคมีบำบัด ฉลาก และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมสำหรับเข้าห้องผสมยา
  3.3  การนำส่งยาเคมีบำบัด ถึงมือพยาบาลผู้รับผิดชอบในการบริหารยาผู้ป่วย
  3.4  ดูแลรักษาความสะอาดของห้อง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
 
  ตำแหน่ง    พนักงานธุรการ OPD ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1.  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  2.  มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
  6.  มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  7.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1. เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง ช่วยควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน
  2.  ช่วยชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ
  3.  ช่วยควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการงานต่างๆ
  4.  ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ทำทะเบียน และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน
 
  ตำแหน่ง    พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล OPD ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจสถานพยาบาล หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  3. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีไหวพริบและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.  รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ป่วยและแพทย์
  2.  รับ – ส่งสิ่งส่งตรวจไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล  
  3.  ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไปภายในหน่วยงาน
  4.  ตรวจและรับเอกสารผู้ป่วย เช่น แฟ้มเวชระเบียน
  5.  เบิกพัสดุจำเป็นภายในแผนก
  6.  รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลในกรอบที่สามารถทำได้ หรือส่งสายต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
  7.  โทรศัพท์ยืนยันผู้ป่วยที่มีนัดส่องกล้อง
 
 
 
 
 
 
 
  ตำแหน่ง    พนักงานธุรการ ห้องผ่าตัด ประเภทสัญญาจ้าง  จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1.  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  2.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  3.  มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
  4.  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  5.  มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่
  6.  สามารถอุทิศตน เสียสละเวลาให้แก่หน่วยงานได้
  7.  สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ เป็นต้น
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.  ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไปภายในหน่วยงานห้องผ่าตัด
  2.  ตรวจและรับเอกสารผู้ป่วย เช่น แฟ้มเวชระเบียน
  3.  เบิกพัสดุจำเป็นภายในแผนก
  4.  รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลในกรอบที่สามารถทำได้ หรือส่งสายต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
  5.  โทรศัพท์ยืนยันผู้ป่วยที่มีนัดส่องกล้อง
 
  ตำแหน่ง    พนักงานปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด ประเภทสัญญาจ้าง  จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1.  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจสถานพยาบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  3.  มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
  4.  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  5.  มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่
  6.  สามารถอุทิศตน เสียสละเวลาให้แก่หน่วยงานได้
  7.  สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ เป็นต้น
  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
  1.  ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไปภายในหน่วยงานห้องผ่าตัด
  2.  ตรวจและรับเอกสารผู้ป่วย เช่น แฟ้มเวชระเบียน
  3.  เบิกพัสดุจำเป็นภายในแผนก
  4.  รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลในกรอบที่สามารถทำได้ หรือส่งสายต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
  5.  โทรศัพท์ยืนยันผู้ป่วยที่มีนัดส่องกล้อง
  6.  ดูแลเรื่องอาหารแก่แพทย์ – เจ้าหน้าที่ที่มาใช้บริการห้องผ่าตัด
  7.  สามารถทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับได้
  ตำแหน่ง    พนักงานปฏิบัติการ หน่วยจ่ายกลาง ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  3.มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีไหวพริบและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  4.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  • การปฏิบัติงานของหน่วยจ่ายกลางห้องผ้า  
  1.ตรวจเช็คและจัดส่งรายการผ้าตามหน่วยงานที่ขอเบิก  พร้อมจัดส่งไปยังแผนก
  2.รับผ้าสะอาดจากบริษัท พร้อมตรวจเช็คให้ครบถ้วนตามจำนวน  และชั่งน้ำหนักให้ครบถ้วน
  3.สรุปยอดรายการผ้าที่รับเข้า-ส่งออกจากหน่วยจ่ายกลาง
  4.สรุปยอด STOCK  ผ้าทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน
  •การปฏิบัติงานของหน่วยจ่ายกลางปลอดเชื้อ
 
  1.รับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สกปรกจากหน่วยงานต่างๆ  หลังจากมีการใช้ในแต่ละวัน  
  2.นำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รับมาจากหน่วยงานต่างๆ  มาล้างทำความสะอาด
  3.ส่งเครื่องมือ Sterile ให้กับหน่วยงานที่ขอเบิก
  4.จัดส่งรายการผ้าเปื้อน/สกปรก  ส่งบริษัทฯ  ทำความสะอาด
  5.คัดแยกและตรวจเช็คเครื่องมือที่ชำรุดออก  เพื่อส่งซ่อม
  6.นำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บรรจุห่อเพื่อเข้าเครื่อง  Plasma
  7.จัดการทำ Pack เครื่องมือพร้อมเข้าเครื่องนึ่ง
 
 
  ตำแหน่ง    พนักงานปฏิบัติการ หน่วยห้องปฏิบัติการกลาง ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา
 
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  3.มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีไหวพริบและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  4.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ล้างและเบิกอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ดูแลความสะอาดพื้นที่ เครื่องมือของหน่วยงาน รับ – ส่งเอกสาร และเตรียมสิ่งส่งตรวจ
 
  ตำแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพ Part – Time จำนวนหลายอัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านพยาบาลศาสตร์  สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้น 1
  2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
 
 
  ตำแหน่ง    ผู้ช่วยพยาบาล Part – Time จำนวนหลายอัตรา
  คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
  1.  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 
  ตำแหน่ง Part – Time ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยใน
 
 
   อัตราเงินเดือน
   อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
   สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ
 
 
   เอกสารและหลักฐาน  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้
  ที่ เอกสาร/หลักฐาน จำนวน
  1 ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
  สีดำ ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป) 1 ชุด
  2สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ
  3หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
  4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
  5สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  6ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  และ ใบ สด.8 หรือ ใบ สด.9 หรือ ใบ สด. 43
  (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
  7ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ  1 ฉบับ
  เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น   โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง
   การสมัคร
  วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11
  วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า
   เอกสารสมัครงาน ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
     อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน
   เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210
  วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail : ส่งหลักฐานการสมัคร และระบุหัวข้อ สมัครงาน ที่ E-Mail : hr_ccc@cccthai.org หรือ udomsups@hotmail.com
    ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร คัดเลือก
  ขั้นตอน วัน / เดือน / ปี
  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  เวลา 08:30 – 15.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันประกาศ – 29 กุมภาพันธ์ 2555
  สมัครทางไปรษณีย์
  โรงพยาบาล จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์ ตั้งแต่วันประกาศ – 29 กุมภาพันธ์ 2555
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
 
  สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการทดสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติในบางตำแหน่งงาน) จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
   สถานที่รับสมัคร/สอบ/ประกาศผลการคัดเลือก
   สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล
  - โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร
  - ลงประกาศผลการสอบ ณ เวบไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  www.cccthai.org
   สถานที่สอบสัมภาษณ์
   - แจ้งให้ทราบในภายหลัง
   สอบถามรายละเอียด  
   โทรศัพท์ 0-2576-6661 – 4
  โทรสาร 0-2576-6111
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com