ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบ ก ประจำปีการศึกษา 2555 (2 ม.ค.-19 เม.ย.55)

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ------------------------------------
 ด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน
 ผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้
 
 
 ๑. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๑๐๐ นาย
 ( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง )
 
 
 ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๒. ๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
 กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ) หรือเป็นผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลัง
 ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
 ๒.๒ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ปี นับถึงวันเปิด
 การศึกษาของปีที่สมัคร
 ๒.๓ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า
 ๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
 ๒.๔ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 ๒.๕ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
 ๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษา
 ให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
 ๒.๙ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 ๒.๑๐ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 ๒.๑๑ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานช่วยการพยาบาล ให้ต้นสังกัดออกหนังสือ
 รับรองประสบการณ์การทำงานด้วย
 
 
 ๓. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร
 ๓.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 ๓. ๑.๑ วันเวลาราชการ ที่อาคาร กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 ๓. ๑.๒ วันหยุดราชการ ที่อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
 ๓.๒ ทางไปรษณีย์ สั่งซื้อระเบียบการได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขต
 วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยสั่งซื้อได้ที่ คณะกรรมการรับสมัครวิทยาลัย
 พยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถีเขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ธนาณัติสั่งจ่าย
 ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ปณ. ดุสิต” เท่านั้น
 ๓.๓ ทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๙ เมษายน
 ๒๕๕๕ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
 ๓.๓.๑ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th โดย คลิ๊กที่ “ สมัครเรียนหลักสูตร
 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล “
 ๓.๓.๒ ท่านสามารถ Download ระเบียบการและใบสมัคร และลงรายละเอียดใน
 ใบสมัครแล้วสั่งพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำมากรอกข้อมูล แล้วยื่นใบสมัครฯ พร้อมบัตรประจำตัว
 ผู้สมัคร (เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัคร ออกหมายเลขประจำตัวและประทับตราให้ต่อไป)
 ๔.การรับสมัคร
 ๔.๑ การรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕
 เป็นต้นไป หมดเขตการรับสมัครวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยผู้สมัครต้อง
 ปฏิบัติตามที่ระเบียบการสมัครกำหนดไว้ทุกประการ
 ๔.๒ การรับสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งแต่๒ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง
 ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 ๕. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐาน
 การสมัครครบถ้วน เป็นผู้มีสิทธิสอบความรู้ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์
 http://www.rtanc.ac.th ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
 
 
 ๖. กำหนดการสอบภาควิชาการ
 ๖.๑ กำหนดการสอบในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 ๖.๒ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ
 ภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖)
 
 
 ๗. การประกาศผลการสอบภาควิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ และการสอบ
 สัมภาษณ์
 ๗.๑ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบสุขภาพจิต
 และสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th ในวันที่
 ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 ๗.๒ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ณ
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วย
 พยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด
 ถือว่าสละสิทธิ
 
 
 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาล
 กองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒ และทางเว็บไซต์   http://www.rtanc.ac.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com