ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา รับพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา (บัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2555)

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 ที่อยู่ : เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 โทรศัพท์ : 053-832861-3-4 โทรสาร 053-464041
 
 
 เรื่อง : เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา รับพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา (บัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2555)
 ประกาศรับสมัคร : 27 เมษายน 2555
 รายละเอียด :  ประกาศเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
 สังกัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 
 ***************************************************
 
 ด้วยเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ความหมายของพนักงานจ้าง
 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ข้อ 1 “พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานให้กับเทศบาลนั้น
 
 2. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้
 (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (กายภาพบำบัด) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,140.- บาท***
 - หน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู บำบัด ผู้ป่วยหรือผู้ที่ขอเข้ารับบริการด้านกายภาพบำบัดหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 (2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมบำบัด) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,140.- บาท***
 - หน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู บำบัด ผู้ป่วยหรือผู้ที่ขอเข้ารับบริการด้านกายภาพบำบัดหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ***ยังไม่รวมค่าครองชีพ***
 
 3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ก. ผู้สมัครคัดเลือกฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 ****(คุณสมบัติตามข้อ 9 จะพิจารณาตรวจสอบก่อนการลงนามในสัญญาจ้าง)****
 ข. ผู้สมัครคัดเลือกฯต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (กายภาพบำบัด) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดเท่านั้น และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานในด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านการรักษา ฟื้นฟู บำบัด ผู้ป่วย ***
 - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมบำบัด) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัดเท่านั้น และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานในด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านการรักษา ฟื้นฟู บำบัด ผู้ป่วย ***
 
 *** กรณีที่เคยผ่านการปฏิบัติงาน ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เอกชน หรือนายจ้างแนบใบสมัครด้วย***
 
 4. การรับสมัครคัดเลือก
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 4.2 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)
 (2) สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก
 จำนวน 1 ฉบับ
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 (4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 (5) ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี (ออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือน)
 (6) หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการทำงาน
 (7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานตาม (2)-(4) ให้ผู้สมัครลงรายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 4.3 วิธีการสมัคร
 (1) ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง
 (2) ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยลายมือตนเอง แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4.2
 (3) เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจคุณสมบัตรของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัตรครบถ้วนถูกต้องแล้วจะมอบบัตรประจำตัวให้แก่ผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวนี้มาแสดงในวันคัดเลือกหรือเมื่อมาติดต่อเกี่ยวกับการคัดเลือก
 (4) ผู้สมัครเลือกสรรทุกตำแหน่ง เสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 100บาท
 เงินค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้
 4.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัคร และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน
 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกได้
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 เทศบาลตำบลหนองตองจะประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 
 6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 
 7. วิธีการคัดเลือก
 ดำเนินการโดยวิธีประเมินสมรรถนะ ดังนี้
 แยกเป็นคะแนนได้ดังนี้
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ทดสอบความรู้ทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ทดสอบความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการทดสอบปฏิบัติ
 ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติการทำงาน และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติในหน้าที่และความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น
 
 8. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 
 9. การประกาศผลการคัดเลือก
 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จะประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจใน
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 
 10. การทำสัญญาจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาจะทำสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับเพื่อมาทำสัญญาจ้างกับเท ศบาลตำบลหนองตองพัฒนาในปีงบประมาณ 2551 ตามจำนวนอัตราที่กำหนดไ ว้ในข้อ 2 โดยการเรียงลำดับที่จะเรียงจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล งมาตามลำดับ หากคะแนนเท่ากันจะให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลำด ับสูงกว่า โดยพิจารณาจากลำดับที่ในใบสมัครเป็นสำคัญ และจะขึ้นบ ัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วั นประกาศผลการคัดเลือก ตามข้อ 9

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com